Prawo do zachowania wynagrodzenia może przysługiwać nawet, jeżeli pracownik nie wykonał pracy

Praca Dołącz do dyskusji
Prawo do zachowania wynagrodzenia może przysługiwać nawet, jeżeli pracownik nie wykonał pracy

W jakich okolicznościach pracownik będzie uprawniony do zachowania wynagrodzenia za pracę w przypadku nieświadczenia pracy?

Co do zasady obowiązuje pogląd, iż wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jednakże, również od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki. Tym samym, do sytuacji w których przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, mimo nieświadczenia pracy należy:

 • przebywanie przez pracownika na urlopach – wypoczynkowym i okolicznościowym,
 • niezdolność do pracy, która wynika z choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży,
 • poddawanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek oraz narządów, a także poddanie się zabiegowi pobrania komórek lub narządów,
 • zwolnienie pracownika na poszukiwanie pracy,
 • udział pracownika w szkoleniach z zakresu BHP oraz w posiedzeniach komisji BHP,
 • pełnienie funkcji związkowej,
 • zwolnienie pracownicy w ciąży, która pracuje w nocy, w sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości zapewnienia jej innej pracy,
 • przerwy w pracy, które trwają 15 minut przy dobowym wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin,
 • przerwa dla kobiety karmiącej.

Należy zatem podkreślić, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy – jeżeli tylko był gotowy do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn które dotyczą pracodawcy – przysługuje wynagrodzenie, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, określającego stawkę godzinową lub miesięczną. Dodatkowo, wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów.

Pamiętajmy również, że wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Tym samym, jeżeli przedmiotowy przestój nastąpił z winy pracownika, wówczas traci on prawo do wynagrodzenia.

Pozostałe przypadki zachowania wynagrodzenia przy nieświadczeniu pracy

Ustawodawca – poza wskazanymi powyżej w ustawie przypadkami – w treści Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazał kolejne przykłady umożliwiające prawo do zachowania wynagrodzenia pomimo braku świadczenia pracy:

 • jest to zwolnienie od pracy pracy w związku z badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi,
 • zwolnienie od pracy w związku z udziałem pracownika w działaniach oraz akcjach ratowniczych,
 • zwolnienie od pracy pracownika oddającego krew, zwolnienie od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka a także zgonem członka rodziny.