Urlop bezpłatny w 2020 roku – przerwa w świadczeniu pracy bez wynagrodzenia, za to z gwarancją powrotu na stanowisko

Praca Dołącz do dyskusji (104)
Urlop bezpłatny w 2020 roku – przerwa w świadczeniu pracy bez wynagrodzenia, za to z gwarancją powrotu na stanowisko

Długi wyjazd z kraju, ciężka choroba, problemy rodzinne czy wykorzystanie pełnej puli urlopu wypoczynkowego – z tych powodów pracownicy często decydują się na urlop bezpłatny. Jest to specyficzna forma urlopu udzielana tylko na wniosek pracownika. Pracodawca nie ma jednak obowiązku, by do takiego wniosku się przychylić. 

Czym jest urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy, podczas której zawieszeniu ulegają obowiązki pracownika i pracodawcy. Inaczej niż w przypadku urlopu wypoczynkowego czy innych rodzajów urlopów czas ten nie jest wliczany do stażu pracy. Za okres zwolnienia ze świadczenia pracy nie przysługuje też pracownikowi wynagrodzenie. Ponadto nie zachowuje on prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym w szczególności prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego.

Urlop bezpłatny tylko na wniosek pracownika

Pracodawca nie ma możliwości przymuszenia pracownika do złożenia wniosku o urlop bezpłatny – na przykład w celu poprawy chwilowej złej sytuacji finansowej firmy. Wystąpienie o udzielenie przerwy w wykonywaniu pracy zależy więc tylko od pracownika. Nie musi on przy tym podawać przyczyny złożenia wniosku urlopowego. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku, by do tego wniosku się przychylić. W przypadku odmowy nie jest też obowiązany do podania uzasadniania. Wyjątkiem będzie tu urlop bezpłatny udzielany w przypadku powołania do pełnienia funkcji z wyboru w związkach zawodowych czy na czas mandatu posła lub senatora. W takiej sytuacji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi zwolnienia na czas pełnienia funkcji.

Ile może trwać urlop bezpłatny w 2020 roku?

Urlop bezpłatny w 2020 roku – podobnie jak w latach poprzednich –  nie jest limitowany. Przepisy nie określają żadnej górnej granicy, do jakiej może być  on udzielony. Równie dobrze może więc trwać kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. W przypadku długich urlopów bezpłatnych, przekraczających 3 miesiące, pracodawca i pracownik mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego odwołania z urlopu, jeśli zajdą ku temu ważne przyczyny. Urlop bezpłatny dłuższy niż miesiąc spowoduje proporcjonalne ograniczenie prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego. Może więc zdarzyć się tak, że w danym roku urlop wypoczynkowy w ogóle nie będzie pracownikowi przysługiwać.

Urlop bezpłatny w 2020 w celu pracy u innego pracodawcy

Szczególną formą urlopu bezpłatnego jest urlop na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. Pracodawca może go udzielić za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Konieczne jest także zawarcie przez pracodawców porozumienia, w którym określą długość bezpłatnego urlopu. W takim przypadku urlop bezpłatny w 2020 roku będzie wliczał się do okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Prawa i obowiązki ulegają zawieszeniu, ale pracownik pozostaje pod ochroną

Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nie musi obawiać się wypowiedzenia umowy o pracę czy warunków pracy i płacy. Gdy urlop bezpłatny w 2020 roku się zakończy, będzie on więc mógł powrócić do pracy tego samego rodzaju co wykonywana wcześniej i za takim samym wynagrodzeniem. Wyjątkiem będzie ogłoszenie upadłości lub likwidacja firmy, a także zwolnienia grupowe w przypadku urlopów bezpłatnych dłuższych niż 3 miesiące.