Od 2023 r. pracownicy będą mogli korzystać z nowego rodzaju urlopu. Trzeba będzie tylko złożyć wniosek

Praca Dołącz do dyskusji
Od 2023 r. pracownicy będą mogli korzystać z nowego rodzaju urlopu. Trzeba będzie tylko złożyć wniosek

Nowy urlop dla pracowników od 2023 roku? Urlop opiekuńczy jest jedną z ciekawszych zmian, które zawarte są w projekcie nowelizacji kodeksu pracy. Przepisy są już procedowane, a ich wejście w życie prawdopodobnie będzie miało miejsce już w 2023 roku. Czym jest urlop opiekuńczy?

Urlop opiekuńczy 2023

Nowy urlop dla pracowników, czyli urlop opiekuńczy, to jedna z ciekawszych zmian, które znajdują się w procedowanym projekcie zmian w prawie pracy. Oprócz tego, na nieco bardziej zaawansowanym etapie, bo już w Sejmie, znajduje się inny projekt, który zakłada dodanie do Kodeksu pracy m.in. pracę zdalną. Skupmy się jednak na tym pierwszym, który do Sejmu jeszcze nie trafił. Ale musi, bo realizuje obowiązki nałożone na Polskę poprzez prawo unijne.

Nowelizacja zakłada dodanie do Kodeksu pracy rozdziału Ia, zatytułowanego „Urlopy opiekuńcze”. Proponowany przepis art. 173[4] k.p. stanowiłby, że:

Pracownikowi przysługuje urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Członkiem rodziny, w rozumieniu projektu, jest syn, córka, matka, ojciec lub małżonek.

Urlop opiekuńczy udzielany byłby w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy.

Jak będzie można skorzystać z urlopu opiekuńczego?

Pracownik, aby skorzystać z urlopu opiekuńczego, musiałby złożyć wniosek (w postaci papierowej lub elektronicznej) w terminie 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W treści wniosku należy wskazać następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych
  • przyczyna konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika
  • stopień pokrewieństwa z pracownikiem (w wypadku, gdy chodzi o członka rodziny)
  • adres zamieszkania osoby wymagającej opieki (w wypadku, gdy chodzi o osobę nie będącą członkiem rodziny)

Sam okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zmiana, jak wynika z uzasadnienia projektu, związana jest z art. 6 unijnej dyrektywy 2019/1158, która wprost nakazuje państwom członkowskim wprowadzenie urlopów opiekuńczych. Państwa mają w tym zakresie pewną dowolność, ale bez naruszania istoty rzeczy. Ma to być przede wszystkim odpowiedź na starzejące się społeczeństwo.

Do projektu uwagi zgłosiło wiele instytucji, w tym Konfederacja Lewiatan, czy też NSZZ „Solidarność”. Ta druga zarzuca w kontekście urlopów opiekuńczych zbyt wąskie ujęcie rodziny. W ocenie „Solidarności”, projekt nie uwzględnia faktycznych więzi rodzinnych i sprawowanej opieki nad członkami rodziny obejmujących także dziadków, ciotki, wujków i teściów. Podobny problem dostrzega Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”, stwierdzając w uwagach, że do definicji rodziny trzeba jeszcze włączyć zięcia, synową, teścia i teściową.