Znamy wysokość składek ZUS na 2018 rok. Będą najwyższe w historii

Gorące tematy Finanse Podatki Dołącz do dyskusji (568)
Znamy wysokość składek ZUS na 2018 rok. Będą najwyższe w historii

ZUS to taka piramida finansowa, z tą różnica, że pieniądze składkowiczów wydaje nie na sztabki złota i linie lotnicze, a emerytury i zasiłki. Dopóki nie wymyślimy lepszego systemu opieki społecznej, musimy zwyczajnie zacisnąć zęby i odprowadzać te składki. W 2018 roku składki na ZUS będą rekordowo wysokie. 

Składki ZUS 2018 – podstawa prawna

Podstawę prawną dalszych obliczeń znajdziemy w art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Określa on kwotę podstawy wymiaru składek, która stanowi punkt wyjścia przy określaniu wysokości poszczególnych składników.  W ustawie została ona ustalona na 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Poszczególne składniki ubezpieczenia społecznego, razem z podstawą obliczania ich wysokości określa art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 22.
1. Stopy procentowe składek wynoszą:
1) 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
2) 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;
3) 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe;
4) od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

Składki ZUS 2018 – prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2018 roku

Na początku czerwca rząd przyjął założenia ustawy budżetowej na 2018 rok. W tym dokumencie kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto została określona na kwotę 4 443 zł. W bieżącym, 2017 roku wysokość tego wynagrodzenia została określona na kwotę 4 263 zł. To wzrost o 180 zł.

Wysokość składek ZUS na 2018 rok

Biorąc za podstawę dalszych wyliczeń kwotę 4 443 zł, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku, kształtuje się następująco:

  • składka emerytalna – 520,36 zł
  • składka rentowa – 213,26 zł
  • składka chorobowa – 65,31 zł
  • składka wypadkowa – 47,98 zł
  • składka na Fundusz Pracy – 65,31 zł

W sumie daje to kwotę 912,22 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jeszcze nie jest znana, bowiem oblicza się ją na podstawie innego wskaźnika, którego wysokość podawana jest do wiadomości dopiero w styczniu. W 2017 roku wysokość tej składki została określona na kwotę 297,28 zł. Zakładając, że w 2018 roku wysokość składki zdrowotnej wzrośnie do około 300 zł, można śmiało powiedzieć, że przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc na rachunek ZUS przelewać około 1200 zł.