Parjaszewski: Odpowiedzialność za nieudany zabieg medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej

Zdrowie dołącz do dyskusji 29.05.2015
Parjaszewski: Odpowiedzialność za nieudany zabieg medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej

Udostępnij

Maja Werner

Po wejściu do gabinetu i ustaleniu szczegółów dotyczących planowanego przez nas zabiegu z zakresu medycyny estetycznej/chirurgii plastycznej, warunków jego wykonania oraz ceny – dochodzi do zawarcia umowy. 

Umowa o wykonanie takiego zabiegu nie wymaga zachowania formy pisemnej, a zatem do jej ważności wystarczająca jest forma ustna. Klient udający się do gabinetu kosmetycznego/kliniki chirurgii estetycznej oczekuje konkretnego rezultatu. W większości przypadków mamy zatem do czynienia z umowami o dzieło, do których zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 627 i nast. KC).

Klienci, którzy zostali oszpeceni na skutek nieudanego zabiegu z zakresu medycyny estetycznej lub którzy nie są zadowoleni z jego efektu mają prawo wszcząć procedurę reklamacyjną określoną w przywołanych powyżej przepisach. W zależności od charakteru popełnionych błędów i ich skutków poszkodowany może zażądać ich naprawienia w odpowiednim terminie, obniżenia ceny, a nawet odstąpić od umowy (art. 637, 638 KC).

Poszkodowany może również dochodzić wyrównania szkód majątkowych poniesionych w związku z leczeniem i rehabilitacją oraz utraconych zarobków, pod warunkiem, że pozostają one w związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę (odpowiedzialność deliktowa) lub naruszeniem umowy (odpowiedzialność kontaktowa). Ponadto istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu doznanej krzywdy oraz odpowiedniej renty.

Odnosząc się do drugiego z zagadnień, czyli wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione należy wskazać na sankcje przewidziane w art. 58 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W myśl przywołanego powyżej przepisu osoba udzielająca bez uprawnień świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu podlega karze grzywny, a jeżeli dodatkowo działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną lekarzy wykonujących zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wskazać należy, że w polskim prawodawstwie brak jest szczegółowego uregulowania odnośnie zaniedbania lekarza czy błędu w sztuce lekarskiej. Powoduje to konieczność kwalifikowania czynów w oparciu o ogólne przepisy przeciwko życiu i zdrowiu.

Oprócz odpowiedzialności cywilnej (opisanej na wstępie) i karnej lekarze oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Piotr Parjaszewski – prawnik odpowiedzialny w zespole Bezprawnik.pl za rozwiązywanie sporów i koordynowanie spraw z zakresu prawa medycznego, specjalizację zawodową zdobywał pracując m.in. dla warszawskich szpitali oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

*Fot. tytułowa: Paweł Świnarski, Planar Studio dla Bezprawnik.pl