Paszport tymczasowy – kiedy, gdzie i jak można go wyrobić?

Codzienne Dołącz do dyskusji (430)
Paszport tymczasowy – kiedy, gdzie i jak można go wyrobić?

Pilna podróż służbowa, w sprawach rodzinnych, kradzież paszportu – to najczęstsze sytuacje, kiedy trzeba zwrócić się z wnioskiem o wyrobienie paszportu tymczasowego. Jak wyrobić paszport tymczasowy? Gdzie złożyć wniosek i ile kosztuje jego wyrobienie?

Paszport tymczasowy – jak wyrobić?

Paszport tymczasowy z założenia jest paszportem który, jak wskazuje sama nazwa, ma krótszy termin ważności niż paszport zwykły. Jest to zwykle termin nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawiera jednak wszystkie dane zawarte w jego zwykłym odpowiedniku. Nie posiada jednak danych biometrycznych, a czas jego wyrobienia to około dwóch tygodni (w przypadku paszportu zwykłego ok. 30 dni).

Korzystając z paszportu tymczasowego, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie kraje na świecie pozwolą na wjazd na swoje terytorium na jego podstawie. Przed podróżą należy więc skontaktować się z polskim konsulatem w danym kraju.

Kiedy można otrzymać paszport tymczasowy?

Przepisy przewidują kilka sytuacji, w jakich można wyrobić paszport tymczasowy. Są to:

 • choroba lub pogrzeb kogoś z rodziny,
 • nagły przypadek, który jest związany z działalnością zawodową zainteresowanego,
 • w sytuacji, gdy nie można tymczasowo pobrać od składającego wniosek odcisków palców,
 • gdy zainteresowany przebywa za granicą, a jego paszport stracił ważność albo został skradziony,
 • jeżeli składający wniosek nie mieszka w Polsce, ale przebywa w Polsce tymczasowo i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe,
 • gdy nie mieszka w Polsce i tymczasowo przebywa za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywa na stałe i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe.

Składając wniosek, każdą z tych sytuacji należy udowodnić, np. przedkładając odpowiedni dokument.

Jak złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

Wniosek o paszport tymczasowy należy złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w kraju lub w polskim konsulacie. W przypadku przebywania za granicą i braku możliwości osobistego złożenia wniosku można go przesłać pocztą, po wcześniejszym otrzymaniu na to zgody w konsulacie. Zwykle składanej również droga pocztową.

W przypadku składania wniosku w imieniu dziecka, musi być on złożony przez oboje rodziców (albo opiekunów). Jeżeli dziecko ma więcej niż 5 lat, również musi być obecne przy składaniu wniosku. Tutaj to przypomina nieco procedurę kiedy wyrabiamy dowód osobisty dla dziecka.

W wyjątkowych sytuacjach podobnie, jak w przypadku zwykłego paszportu dla dziecka, wniosek może złożyć tylko jeden z rodziców (lub opiekunów). Drugi z rodziców musi udzielić pisemnej zgody na to. Podpis pod zgodą musi być jednak poświadczony przez notariusza albo złożony osobiście w punkcie paszportowym lub konsulacie.

Ile kosztuje paszport tymczasowy?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego w Polsce to 30 zł. Paszport wyrabiany za granicą podlega innej opłacie, zależnej od kraju.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

Do składanego wniosku należy dołączyć kilka wymaganych przez przepisy dokumentów. Sam wniosek dostępny jest w punkcie paszportowym lub konsulacie. Nie ma możliwości jego samodzielnego wydrukowania.

Oprócz wniosku należy złożyć:

 • jedną kolorową, aktualną fotografię paszportową,
 • dowód wpłaty za paszport tymczasowy,
 • dokument, który potwierdzi nagłe zdarzenie,
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu urodzenia – jeżeli składający wniosek za granicą nie ma numeru PESEL,
 • dowód osobisty,
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu małżeństwa – tylko w przypadku osób, które zawarły małżeństwo za granicą i zmieniły nazwisko,
 • odpis skrócony albo zupełny dowolnego polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument, który potwierdza, że składający wniosek ma polskie obywatelstwo – dokument będzie konieczny tylko wtedy, jeżeli w danych będą rozbieżności albo zaistnieje wątpliwość co do tożsamości, czy obywatelstwa składającego wniosek.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy dziecka, potrzebna będzie również pisemna zgoda obojga rodziców albo opiekunów dziecka. W przypadku składania wniosku przez tylko jednego z rodziców (lub opiekunów) potrzebna będzie pisemna zgoda jednego rodzica lub opiekuna oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugiemu z rodziców nie przysługuje prawo decydowania w sprawie wydania paszportu dziecku,
 • pisemną zgodę drugiego rodzica, w której urzędnik punktu paszportowego albo notariusz potwierdzi zgodność podpisu,
 • dokument, który potwierdzi, że tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek (np. akt zgonu rodzica)

Do wniosku składanego w konsulacie, który nie może zostać złożony osobiście, należy dołączyć:

 • prośbę o możliwość przesłania wniosku pocztą albo kurierem,
 • prośbę o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem,
 • kopię dokumentu, który potwierdzi tożsamość i polskie obywatelstwo (na przykład paszport albo dowód osobisty) składającego wniosek. Kopię dokumentu trzeba potwierdzić za zgodność z oryginałem. Może zrobić to konsul, punkt paszportowy albo notariusz.

Czas oczekiwania na paszport tymczasowy jest zdecydowanie krótszy niż na paszport zwykły. Z założenia jest on wyrabiany tak szybko, jak to możliwe.