Kolejne obowiązki dla pracodawców ukryte w ustawie o przeciwdziałaniu pedofilii

Codzienne Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Kolejne obowiązki dla pracodawców ukryte w ustawie o przeciwdziałaniu pedofilii

Ustawodawca nie przestaje wprowadzać coraz to nowych obowiązków dla pracodawców. Tym razem ukrył je w ustawie o przeciwdziałaniu pedofilii. Z pewnością nie jest to akt, na który zwracają zbytnią uwagę przedsiębiorcy. Tymczasem niewykonanie zawartych tam obowiązków grozi poważnymi konsekwencjami.

Obowiązek sprawdzania kandydatów na pracowników

W lutym weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Przewiduje ona obowiązek sprawdzenia potencjalnego pracownika w publicznym rejestrze. Obowiązek sprawdzania zatrudnianych osób będą mieli przedsiębiorcy prowadzący działalność, z której korzystają małoletni.  Definicja podmiotów jest dosyć szeroka i w rzeczywistości może dotyczyć sporej części firm.

Działalność związana ze świadczeniem usług lub opieką nad małoletnimi

Zgodnie z ustawą obowiązkiem sprawdzającym objęci są pracodawcy prowadzący działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu i realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Obowiązki dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca musi uzyskać dwie informacje o zatrudnianym. Pierwszą jest informacja, czy dana osoba jest wpisana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.  Drugą z informacji jest wyciąg z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Pracownik musi natomiast przed zatrudnieniem przedstawić dodatkowo informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego.

Zatrudnienie cudzoziemcy wymaga dodatkowych informacji

Tak pozyskane informacje pracodawca musi dołączyć do akt osobowych pracownika. Jeśli zatrudnionym ma być obywatel innego państwa, musi on przedstawić pracodawcy informację z KRK swojego państwa. Dodatkowo, musi też przedstawić oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat i dostarczyć zaświadczenia z KRK z tych państw.

Kontroli można się spodziewać od różnych organów

Do kontroli wykonywania obowiązków sprawdzających uprawnionych jest szereg organów. Uprawnionym jest zarówno wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta jak i marszałek województwa. Dodatkowo, organ prowadzący placówkę oświatową, nadzorujący ją lub zarządzający taką placówką. Odpowiednio, kontrolę może przeprowadzić także Państwowa Inspekcja Pracy jak i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy w zakresie swojej właściwości miejscowej i rzeczowej.

Niedopełnienie obowiązków srogo karane

Ten, kto nie dopełni obowiązku weryfikacji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. Takiej samej karze podlega ten, kto dopuści do pracy w działalności związanej z dziećmi osobę wpisaną do rejestrów lub skazaną za wymienione wyżej przestępstwa. Kto natomiast świadomie dopuści do pracy lub do innej działalności związanej z małoletnimi osobę z sądowym zakazem zajmowania takich stanowisk podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.