Tysiące urzędników „na bruk” z mocy ustawy?! A co na to prawo pracy?

Gorące tematy Państwo Praca 12.01.2016
Tysiące urzędników „na bruk” z mocy ustawy?! A co na to prawo pracy?

Udostępnij

Cezary Adamczyk

Dnia 08.01.16 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy nowelizujące w szczególności ustawę o służbie cywilnej. Zmiany są daleko idące. Na czym polegają?

Przede wszystkim ustawodawca przewidział, że w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wygaśnie stosunek pracy pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. W praktyce znaczy to tyle, że pracownicy, którzy nie otrzymają propozycji nowych warunków pracy lub płacy stracą swą pracę. Wygaśnięcie stosunku pracy dotychczas przewidziane było w ustawie o służbie cywilnej w razie:

 • odmowy złożenia ślubowania;
 • utraty obywatelstwa państwa należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej;
 • prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu urzędnika w służbie cywilnej;
 • upływu trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;
 • odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 62 i 63 usc, lub niepodjęcia pracy w urzędzie, do którego urzędnik został przeniesiony w trybie art. 66 usc.

Nowe rozwiązanie  zostało wprowadzone w drodze ustawy, a więc jedyną możliwością weryfikacji jego zgodności z prawem jest odwołanie się do Konstytucji. Czy znowelizowane niedawno przepisy mogą być uznane za niekonstytucyjne, a jeśli tak to w świetle jakiego przepisu?

Czy szykują się zwolnienia pracowników służby cywilnej?

Podstawą uzasadnionej skargi konstytucyjnej może być art. 153 ust. 1 Konstytucji RP. Należy przypomnieć, że pracownik może złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego, przy pomocy radcy prawnego lub adwokata, gdyż w sprawach tych istnieje przymus radcowsko–adwokacki.

Dla wyjaśnienia/przypomnienia wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska:

 • dyrektora generalnego urzędu;
 • kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób;
 • wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
 • kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej osoby.

Drugą istotną zmianą w odniesieniu do w/w grupy pracowników jest zmiana stosunków pracy będących podstawą zatrudnienia na stosunek pracy z powołania. Zmiana ta jest niezwykle istotna, gdyż o 180 stopni zmienia dotychczasową przepisy, które przewidywały daleko idącą stabilizację zatrudnienia. Stosunek pracy z powołania cechuje się zerową stabilnością zatrudnienia, odwołać pracownika można w każdym czasie i bez podawania powodów.

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie...

Pomoc prawna w najtrudniejszej sytuacji już od 49 złotych!

Powyższe zmiany niestety stanowią zapewne koniec apolitycznej służby cywilnej, gdyż nie budzi wątpliwości, że stabilność zatrudnienia umożliwia czasami zajmowanie asertywnego stanowiska wobec danej władzy bez obawy o utratę zatrudnienia.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.