Tysiące urzędników „na bruk” z mocy ustawy?! A co na to prawo pracy?

Gorące tematy Państwo Praca Dołącz do dyskusji (14)
Tysiące urzędników „na bruk” z mocy ustawy?! A co na to prawo pracy?

Dnia 08.01.16 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy nowelizujące w szczególności ustawę o służbie cywilnej. Zmiany są daleko idące. Na czym polegają?

Przede wszystkim ustawodawca przewidział, że w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wygaśnie stosunek pracy pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. W praktyce znaczy to tyle, że pracownicy, którzy nie otrzymają propozycji nowych warunków pracy lub płacy stracą swą pracę. Wygaśnięcie stosunku pracy dotychczas przewidziane było w ustawie o służbie cywilnej w razie:

 • odmowy złożenia ślubowania;
 • utraty obywatelstwa państwa należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej;
 • prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu urzędnika w służbie cywilnej;
 • upływu trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;
 • odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 62 i 63 usc, lub niepodjęcia pracy w urzędzie, do którego urzędnik został przeniesiony w trybie art. 66 usc.

Nowe rozwiązanie  zostało wprowadzone w drodze ustawy, a więc jedyną możliwością weryfikacji jego zgodności z prawem jest odwołanie się do Konstytucji. Czy znowelizowane niedawno przepisy mogą być uznane za niekonstytucyjne, a jeśli tak to w świetle jakiego przepisu?

Czy szykują się zwolnienia pracowników służby cywilnej?

Podstawą uzasadnionej skargi konstytucyjnej może być art. 153 ust. 1 Konstytucji RP. Należy przypomnieć, że pracownik może złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego, przy pomocy radcy prawnego lub adwokata, gdyż w sprawach tych istnieje przymus radcowsko–adwokacki.

Dla wyjaśnienia/przypomnienia wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska:

 • dyrektora generalnego urzędu;
 • kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób;
 • wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
 • kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej osoby.

Drugą istotną zmianą w odniesieniu do w/w grupy pracowników jest zmiana stosunków pracy będących podstawą zatrudnienia na stosunek pracy z powołania. Zmiana ta jest niezwykle istotna, gdyż o 180 stopni zmienia dotychczasową przepisy, które przewidywały daleko idącą stabilizację zatrudnienia. Stosunek pracy z powołania cechuje się zerową stabilnością zatrudnienia, odwołać pracownika można w każdym czasie i bez podawania powodów.

Powyższe zmiany niestety stanowią zapewne koniec apolitycznej służby cywilnej, gdyż nie budzi wątpliwości, że stabilność zatrudnienia umożliwia czasami zajmowanie asertywnego stanowiska wobec danej władzy bez obawy o utratę zatrudnienia.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.