Czy będzie można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2 proc.? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Czy będzie można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2 proc.? Tak, ale pod pewnymi warunkami

12 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o pomocy państwa na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy mają umożliwić skorzystanie m.in. z kredytu hipotecznego na atrakcyjnych warunkach. Mimo że przepisy nie zostały jeszcze przyjęte, już teraz pojawiają się pytania, czy będzie można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2 proc. Okazuje się, że tak – ale nie od razu.

Czy będzie można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

O Bezpieczny Kredyt 2 proc. będą mogły starać się osoby, które w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie nie ukończyły 45 lat. Warunkiem dodatkowym jest nieposiadanie (zarówno w dniu składania wniosku jak i wcześniej) prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego lub spółdzielcze prawo własności do lokalu/domu. Projekt ustawy przewiduje przy tym pewne wyjątki (m.in. gdy udział prawa własności jest nie wyższy niż 50 proc. lub nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia, o ile kredytobiorca i osoba prowadząca z nim gospodarstwo domowe nie zamieszkują tego lokalu lub domu od co najmniej 12 miesięcy). Należy też pamiętać, że wymóg nieposiadania nieruchomości dotyczy nie tylko samego kredytobiorcy, ale też jego małżonka lub osoby, z którą mieszka i wychowuje z nią wspólne dziecko.

Stopa oprocentowania Bezpiecznego Kredytu 2 proc. jest stała w okresie pierwszych 120 miesięcy. Co ważne, w okresie dopłat do kredytu, spłata części kapitałowej następuje w częściach równych – z uwzględnieniem całego okresu spłaty tego kredytu. Po wygaśnięciu państwowych dopłat spłata pozostałej kwoty kredytu będzie następować w częściach równych – chyba, że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego modelu spłaty.

Wiele osób zainteresowanych programem Pierwsze Mieszkanie może się jednak zastanawiać, czy będzie można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jak wynika z projektu ustawy – będzie to możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Przedterminowa spłata części kredytu może bowiem poskutkować wygaśnięciem dopłat do rat. Stanie się tak, jeśli kredytobiorca zdecyduje się na spłatę części kredytu w okresie pierwszych trzech lat od dnia udzielenia tego kredytu. Jeśli spłata będzie mieć miejsce później – dopłaty będą utrzymane.

Kiedy jeszcze będzie można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Dopłaty nie wygasną również w momencie, gdy przedterminowa spłata będzie dotyczyła części objętej gwarancją lub łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty w art. 3 ust. 3 pkt 1 projektu ustawy.

Ponadto dopłaty będą też utrzymane, gdy łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę do raty tego kredytu.

Okazuje się zatem, że wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłaty będą możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Kredytobiorcy, którzy ich nie spełnią, a mimo to dokonają wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu, muszą liczyć się z utratą dopłat.