Kiedy kurier jest zwolniony z odpowiedzialności za przesyłkę?

Zakupy Dołącz do dyskusji
Kiedy kurier jest zwolniony z odpowiedzialności za przesyłkę?

Warto wiedzieć o tym, w jakich okolicznościach kurier jest zwolniony z odpowiedzialności za dostarczaną przesyłkę.

Zakupy przez internet znacząco ułatwiły życie bardzo wielu ludziom. Otwieramy stronę, wybieramy towar i jego ilość, wpisujemy adres dostawy, płacimy i w ciągu jednego dnia paczkę mamy w domu. Radość jednak może popsuć fakt, że przesyłka może okazać się uszkodzona, szczególnie gdy kupujemy kruchy sprzęt elektroniczny, szklane bibeloty czy tym podobne produkty. Warto wiedzieć o tym, w jakich okolicznościach kurier jest zwolniony z odpowiedzialności za dostarczaną przesyłkę.

W większości przypadków przewoźnicy mają swoje regulaminy, które sprzedawca i kupujący powinni zaakceptować, wybierając ich firmę jako ogniwo łączące kontrahentów. Sprzedawca zazwyczaj oferuje kilka form dostarczenia przesyłki. Zwykle jest to możliwość odbioru osobistego, poprzez Pocztę Polską, firmy kurierskie, paczkomaty, czy też poprzez dostarczenie do jakiegoś punktu współpracującego z daną firmą.

W przypadku rozpakowania przesyłki i stwierdzenia uszkodzenia towaru kupujący kontaktuje się ze sprzedawcą. Ten bardzo często stwierdza, że spakowano towar pełnowartościowy, a uszkodzenie wynikać może z nieprawidłowego transportu i zrzuca odpowiedzialność na firmę kurierską. Kontakt z firmą kurierską może zaowocować problemami, gdyż ta może stwierdzić, że paczki nie otwarto przy dostarczającym je przedstawicielu firmy i nie został spisany protokół uszkodzenia. Nie jest to jednak zgodne z prawem konsumenckim. Specyficzną formą odbioru przesyłek jest wykorzystanie paczkomatów, ale o problemach z nimi związanymi także już pisaliśmy.

Warto jednak wiedzieć o tym, że w niektórych przypadkach przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za przesyłkę. Mówią o tym artykuły z ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r.

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek

Art. 65. 1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku.
3. Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
1) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;
2) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;
3) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;
4) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;
5) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
4. Jeżeli przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 3, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

Art. 66. 1. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniętym środku transportowym – również z nienaruszonymi plombami nadawcy, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania.
2. Jeżeli przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym, nienaruszonym, zamkniętym przez nadawcę i z nienaruszonymi, założonymi przez niego plombami, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu.

Art. 67. 1. Przy przesyłkach, które z powodu swoich właściwości tracą na masie, przewoźnik odpowiada tylko za tę część ubytku, która przewyższa normy ubytków ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zwyczajowo przyjęte, chyba że szkoda nie wynikła z przyczyn uzasadniających zastosowanie norm dopuszczalnego ubytku.
2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, normy ubytków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze właściwość przewożonych rzeczy oraz rodzaj środków transportu.

Art. 68. Jeżeli szkoda powstała tylko częściowo wskutek okoliczności, za które przewoźnik odpowiada, odpowiedzialność jego ogranicza się do zakresu, w jakim okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody.

Pełna treść ustawy dostępna jest pod tym adresem w pliku PDF.

Masz problemy lub wątpliwości związane z przesyłkami, firmami kurierskimi lub reklamacją uszkodzonego towaru i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com