Wzrost płacy minimalnej ucieszy… dłużników. Wpłynie jednak też na wysokość OC, kosztów zatrudnienia i składek ZUS

Finanse Firma Podatki Praca Dołącz do dyskusji (283)
Wzrost płacy minimalnej ucieszy… dłużników. Wpłynie jednak też na wysokość OC, kosztów zatrudnienia i składek ZUS

Płaca minimalna w 2020 roku urośnie znacząco, do poziomu 2.600 zł brutto miesięcznie. Stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł. Ale wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również wzrost innych świadczeń.

Od płacy minimalnej i jej wysokości zależy bardzo wiele. Od wysokości zasiłków, po wysokość kar za brak opłaconego ubezpieczenia OC dla pojazdów. W przyszłym roku znaczący wzrost stawki w porównaniu do 2019 r. będzie odczuwalny nie tylko w portfelach najsłabiej zarabiających.

Płaca minimalna w 2020 roku wpłynie na wysokość świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Od 1 stycznia wzrośnie dodatek za pracę w godzinach nocnych. Zgodnie z kodeksem pracy jest to praca w przedziale od 21:00 do 7:00 następnego dnia, przy czym niezbędny jest wymóg przepracowania co najmniej 3 godzin w ujęciu dobowym w tych godzinach. Zgodnie z przepisami za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Wysokość dodatku dla poszczególnych miesięcy wynika z liczby godzin do przepracowania. W styczniu dodatek wyniesie 3,10 zł brutto do każdej godziny wg wzoru 2.600 zł / 168h (roboczych w styczniu) * 20 %. Dla poszczególnych miesięcy będzie to odpowiednio: luty – 3,25 zł, marzec – 2,95 zł, kwiecień – 3,10 zł, maj – 3,25 zł, czerwiec – 3,10 zł, lipiec – 2,93 zł, sierpień – 3,25 zł, wrzesień i październik – 2,95 zł, listopad 3,25 zł i grudzień 3,10 zł.

Płaca minimalna w 2020 roku jest pozytywna dla pracowników, którzy mają problemy w pracy

Pracownicy, którzy stracili pracę w ramach zwolnień grupowych mogą otrzymać odprawę w maksymalnej wysokości równej 15-krotności płacy minimalnej. W 2020 roku będzie to 39.000 zł.  Płaca minimalna w 2020 roku ma również wpływ na wysokość świadczenia za przestój w pracy. Wynagrodzenie jakie otrzyma pracownik wynosi 60% wynagrodzenia ale nie mniej niż minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, gdy w pracy jesteśmy dyskryminowani lub mobbingowani sąd może nam przyznać odszkodowanie. Jego dolna wysokość to właśnie płaca minimalna obowiązująca w danym roku.

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Płaca minimalna w 2020 roku ucieszy dłużników

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wolna od potrąceń jest:

kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Czyli w 2020 roku więcej pieniędzy zostanie na kontach pracowników, którym komornik zajął wynagrodzenie w związku z prowadzoną egzekucją. Nie dotyczy to dłużników alimentacyjnych.

Płaca minimalna w 2020 roku wpłynie na wysokość kar za brak OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na osoby, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia opłaty za jego brak. Są one powiązane z wysokością płacy minimalnej. Zgodnie z przepisami za brak ubezpieczenia samochodu osobowego opłata wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia  za pracę – w 2020 r. będzie 5.200 zł. Za brak ubezpieczenia samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz autobusów – 7.800 zł. Za brak ubezpieczenia innych pojazdów 860 zł. Przy czym należy pamiętać, że wysokość kary uzależniona jest również od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. Gdy nie przekracza 3 dni opłata wynosi 20%.  Gdy nie przekracza 14 dni opłata wynosi 50%. Powyżej 14 dni płaci się pełną wysokość opłaty za brak ubezpieczenia obowiązkowego.

Płaca minimalna w 2020 roku zasmuci pracodawców oraz przedsiębiorców

Wyższa płaca minimalna to wyższe koszty zatrudnienia pracownika. W 2020 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 3.132,48 zł. To wzrost o 421,67 zł. Jest to znacząca różnica.

Rosnąca płaca minimalna w 2020 r. ma również wpływ na wysokość składki odprowadzanej do ZUS przez początkujących przedsiębiorców. Mają oni prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące od podstawy równej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 kwota podstawy będzie wynosić 780 zł.