Pracodawca może informować pracowników o zakresie ich obowiązków za pośrednictwem internetu

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Pracodawca może informować pracowników o zakresie ich obowiązków za pośrednictwem internetu

Zaznajomienie pracownika z jego obowiązkami należy do obowiązków pracodawcy. Do niedawna nie było jednak wiadomo, czy przeprowadzenie tej czynności przez internet jest możliwe w świetle prawa. W ostatnim orzeczeniu Sąd Najwyższy rozwiał te wątpliwości i zdecydował, że pracodawca może informować o zakresie obowiązków pracowników nie tylko w cztery oczy.

Sprawa dotyczyła pracownika, który został zwolniony dyscyplinarnie z warsztatu samochodowego

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie wykonywał pracę z wykorzystaniem infrastruktury firmowej do naprawy pojazdów obcych marek, które nie zostały poddane ewidencji w systemie. Sprawa skończyła się w sądzie pierwszej instancji, który oddalił powództwo o odszkodowanie na rzecz pracownika. Domagał się on rekompensaty finansowej za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownik składał w tej sprawie apelację, która także została oddalona.

Pracownik zdecydował się złożyć skargę kasacyjną, gdyż w jego ocenie nie został zaznajomiony ze swoimi obowiązkami

Pracownik zarzucał w piśmie, że nie został zaznajomiony z zakresem obowiązków, który został zamieszczony w internecie. Skarżący poinformował także, że nie podpisał oświadczenia o zakresie obowiązków pracowniczych, a także podważał fakt ciążenia na nim obowiązku kontrolowania innych pracowników.

Sąd Najwyższy orzekł, że o zakresie obowiązków pracownik może zostać poinformowany zdalnie

SN zwrócił uwagę przede wszystkim na fakt, że wielu pracowników dokonywało napraw samochodów, które nie zostały poddane ewidencji w systemie firmowym. Pomimo tego, że osoba skarżąca była innego zdania, SN stwierdził, że do jego obowiązków należało kontrolowanie innych pracowników serwisu.

Sąd Najwyższy stwierdził (sygn. akt III PSK 26/23), że pracownik mógł zostać poinformowany o obowiązkach za pośrednictwem internetu. Powołał się w tym wypadku na art. 94 pkt. 1 Kodeksu pracy.

Pracodawca jest obowiązany w szczególności zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

Sąd stwierdził, że obowiązek ten może być realizowany na wiele sposobów. Oprócz przekazania ustnego pracodawca może poinformować o obowiązkach za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W tym wypadku niedołączenie dokumentu do akt pracowniczych lub brak potwierdzenia zapoznania się pracownika z nimi nie miało wpływu na orzeczenie SN. Sąd skupiał się w przypadku tej sprawy bardziej na zachowaniu pracownika, a co za tym idzie, zdecydował o odmówieniu przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.