Emeryci, którzy chcą dalej pracować, mogą skorzystać z PIT-0. Co wtedy z kwotą wolną?

Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (28)
Emeryci, którzy chcą dalej pracować, mogą skorzystać z PIT-0. Co wtedy z kwotą wolną?

Polski Ład wpłynął nie tylko na przedsiębiorców, ale praktycznie na każdą grupę społeczną. Jedną z nich są emeryci albo osoby, które dopiero do tego miana aspirują. Dla nich przygotowane zostały specjalne ulgi. Ulgi generują jednak dodatkowe pytania. PIT-0 dla emerytów, a kwota wolna – czy występują obok siebie, czy też emeryci mogą skorzystać tylko z jednego udogodnienia tego typu.

Kiedy rząd obniżał wiek emerytalny, wielu krytyków podkreślało, że odbije się to negatywnie na rynku pracy. Decyzja, że kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat miało sprawić, że zacznie brakować rąk do pracy. Dodatkowo emerytury takich osób, zwłaszcza kobiet, które stosunkowo szybko będą przechodzić na świadczenie z ZUS są bardzo niskie i często niewystarczające na godne życie.

Ulga PIT-0 nie tylko dla zatrudnionych, ale też dla seniorów-przedsiębiorców

Aby uporać się, chociaż częściowo, z tymi problemami, aczkolwiek nie ruszając samego wieku emerytalnego, rząd postanowił wprowadzić specjalne ulgi dla potencjalnych emerytów. Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły PIT-0 dla seniorów.

Z ulgi skorzystać mogą:

  • kobiety, które ukończyły 60 lat,
  • mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat,

jeżeli nie zdecydują się na otrzymywanie emerytur, mimo nabycia do nich praw.

Oznacza to, że jeżeli jakaś osoba, która ma prawo do przejścia na emeryturę, się na to nie zdecyduje, tylko postanowi nadal pracować, to nie będzie płacić podatku dochodowego od swojej pensji. Pozwoli to więc uzyskać wyższą wypłatę, co ma być zachętą do odłożenia w czasie decyzji o przejściu na świadczenie z ZUS.

Różnica w wynagrodzeniu może być spora. Obecnie przy standardowych obciążeniach, wynagrodzenie 5 000 złotych brutto przekłada się na 3 660,19 złotych netto. Przy zastosowaniu ulgi PIT-0, wypłata jest wyższa o prawie 300 złotych miesięcznie i wynosi 3 926,19 złotych.

Co istotne, ulga ta dotyczy nie tylko osób na umowach o pracę, ale także tych zatrudnionych na umowy zlecenia oraz osób na własnych działalnościach gospodarczych. Jeżeli więc jakiś przedsiębiorca, zdecyduje się jeszcze nie przechodzić na zapewne skromną, ZUS-ową emeryturę, to może skorzystać ze sporego zwolnienia swoich dochodów z podatku. Wtedy do zapłaty pozostanie mu składka zdrowotna, liczona od kwoty dochodu oraz składki społeczne, płacone od ustalonej podstawy.

PIT-0 dla emerytów a kwota wolna. Jedno nie wyklucza drugiego, co sprawia, że podatek dochodowy senior może zapłacić dopiero po uzyskaniu ponad 115 tysięcy

Zwolnienie w ramach PIT-0 nie jest bez limitu. Obejmuje ono 85 528 złotych. Co dodatkowo istotne, podatnik ma prawo oprócz tej ulgi, korzystać też normalnie z kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że nie zapłaci on podatku dochodowego łącznie od kwoty 115 528 złotych.

Jeżeli jednak oprócz ulgi PIT-0 podatnik korzysta też z innych ulg jak np. ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, to wtedy kwoty tych ulg nie mogą przekroczyć tych wspomnianych powyżej 85 528 złotych. PIT-0 nie obejmuje też np. umów o dzieło. Oczywiście dochody z nich mogą zostać wtedy ujęte w ramach kwoty wolnej i senior może także i od nich nie zapłacić podatku, jeżeli zmieści się w limicie 30 tysięcy.

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z ulgi PIT-0 dla seniorów, to powinien do swojego pracodawcy przekazać stosowne oświadczenie. Ministerstwo Finansów przygotowało wzór takiego oświadczenia:

……………………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………
(imię i nazwisko podatnika)
………………………………………………..
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga dla pracujących seniorów).

Niniejszym informuję płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa zakładu pracy)

o tym, że:
• spełniam warunki do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
• z uwagi na powyższe wnioskuję o uwzględnianie przy poborze zaliczek podatkowych zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie:
• zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia wskazanego wyżej płatnika o każdej zmianie stanu faktycznego wynikającego z ww. oświadczenia;
• jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
• mam świadomość, iż powyższa klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna:
– art. 21 ust. 1 pkt 154, art. 32 ust. 1g – 1h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych

…………………………………………………..….
(podpis podatnika)

Adnotacje płatnika:
Data wpływu niniejszego oświadczenia: …………………………….
………………………………………………………………….………………………..
(podpis płatnika lub osoby przez niego upoważnionej)

Taki dokument należy przekazać pracodawcy, który jest wtedy zobowiązany do uznania tej ulgi już od następnego wypłaconego wynagrodzenia.

Jeżeli z jakiegoś powodu podatnik nie złoży takiego pisma, chociaż miał prawo do korzystania z ulgi, to wydaje się, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, by z tego typu ulgi skorzystać w ramach rozliczenia rocznego i wtedy odzyskać nadpłacony podatek dochodowy.