Koszty zastępstwa procesowego 2017 w sprawach cywilnych

Państwo Dołącz do dyskusji (140)
Koszty zastępstwa procesowego 2017 w sprawach cywilnych

Wynagrodzenie prawnika za korzystanie z jego usług co do zasady ustalają strony. Jeśli jednak przyjdzie do prowadzenia sprawy sądowej, zwrot kosztów zastępstwa procesowego jest ograniczony przepisami. Jak bardzo? Wyjaśniamy, jakie są koszty zastępstwa procesowego 2017.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest regulowana dwoma rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.:

 • w sprawie opłat za czynności adwokackie
 • w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Określają one kwoty, jakie strona przegrywająca proces (np. o zapłatę) będzie musiała zwrócić zwycięzcy – oprócz samej należności względem wierzyciela. Co istotne – stawki określone w ww. rozporządzeniach są określone jako „minimalne” – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, sąd może (choć nie zdarza się to często) przyznać wielokrotność tych stawek. Maksymalnie może być to sześciokrotność stawki minimalnej.

Koszty zastępstwa procesowego 2017 – sprawy o zapłatę

W sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Wynoszą one odpowiednio przy tej wartości:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jeśli sprawa sądowa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty (a więc w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym) stawki minimalne – również uzależnione od wartości przedmiotu sporu – wynoszą odpowiednio:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2017 – sprawy rodzinne

Z oczywistych względów sprawy z zakresu prawa rodzinnego nie zawsze mogą być klasyfikowane przez wzgląd na wysokość roszczenia, dlatego ustawodawca ustalił wysokość kosztów zastępstwa na podstawie rodzaju rozpatrywanych przez sądy spraw. I tak, stawki wynoszą odpowiednio:

 1. rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
 2. stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 3. przysposobienie – 360 zł;
 4. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 5. ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 6. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 7. ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 8. alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

Jeśli w postępowaniu sądowym dokonywany jest podział majątku małżonków, to wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest ustalana na podstawie wartości majątku ulegającego podziałowi. Jeśli małżonkowie będą zgodni w swoich oczekiwaniach – wówczas koszty obliczone w ten sposób są niższe o połowę (jak widać, nawet prawo przewiduje niekiedy promocje rodem z dyskontu).

Koszty zastępstwa procesowego 2017 – prawo rzeczowe

Niektóre stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. dotyczące własności nieruchomości) również są określane ryczałtowo, jak np. sprawy:

 1. o rozgraniczenie – 720 zł;
 2. dotyczących służebności – 480 zł;
 3. o naruszenie posiadania – 320 zł;
 4. o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 5. związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

Jednak w sprawach o o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym oraz o zniesienie współwłasności koszty zastępstwa procesowego ustala się na podstawie wartości określonego prawa.

Koszty zastępstwa procesowego 2017 – prawo spadkowe

W sprawach spadkowych określono stawką minimalną na poziomie 120 zł (za zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych, stwierdzenie nabycia spadku) – chyba, że przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wówczas wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Jeśli wszyscy uczestnicy działu spadku są zgodni (nie ma między nimi sporu), również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.

Koszty zastępstwa procesowego 2017 – prawo pracy

Stawki minimalne dla spraw z zakresu prawa pracy wynoszą odpowiednio:

 1. nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;
 2. wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
 3. inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;
 4. ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;
 5. świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Koszty zastępstwa procesowego 2017 – inne sprawy cywilne

Rozporządzenia zawierają również szczegółowe wyliczenie wysokości stawek minimalnych w sprawach:

 1. o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;
 2. o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;
 3. z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
 4. o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
 5. z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
 6. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
 7. egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
 8. ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
 9. o wyjawienie majątku – 120 zł;
 10. rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
 11. rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
 12. innych rejestracji – 1200 zł;
 13. zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;
 14. o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
 15. o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
 16. o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
 17. o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
 18. o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
 19. o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 20. o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
 21. o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 22. o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł;
 23. o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
 24. o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
 25. o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
 26. o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
 27. o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
 28. o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

W postępowaniach odwoławczych wysokość stawki minimalnej jest uzależniona od rodzaju wniesionego środka odwoławczego, kategorii sądu rozpatrującego odwołanie, a także tego, czy reprezentuje nas ten sam pełnomocnik. Stawki te wahają się od 25 do 100% stawek minimalnych przysługujących stronie w pierwszej instancji (nie mniej jednak niż 120 albo 240 zł).