Świadczenia z tytułu obowiązkowej kwarantanny. Na co może liczyć pracownik i co musi zrobić, by je otrzymać?

Praca Zdrowie dołącz do dyskusji (67) 23.03.2020
Świadczenia z tytułu obowiązkowej kwarantanny. Na co może liczyć pracownik i co musi zrobić, by je otrzymać?

Edyta Wara-Wąsowska

Czy pracownikowi, który zostaje poddany przymusowej kwarantannie, przysługują jakieś świadczenia? ZUS potwierdza, że jak najbardziej. Co trzeba zrobić, by uzyskać świadczenia z tytułu kwarantanny?

Zgodnie z wprowadzonymi przez rządzących obostrzeniami, osoby powracające w tym momencie z zagranicy mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Czy z tego tytułu przysługują im jakiekolwiek świadczenia?

Świadczenia z tytułu przymusowej kwarantanny: komu przysługują?

Jak zaznacza ZUS, świadczenia z tytułu kwarantanny – w tym wypadku zasiłek chorobowy – przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Dotyczy to zatem wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także osobom, które ubezpieczyły się dobrowolnie (czyli zleceniobiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Co trzeba zrobić, by uzyskać świadczenia z tytułu kwarantanny?

Czy osoba objęta obowiązkową kwarantanną z racji powrotu z zagranicy (i jednocześnie mająca ubezpieczenie chorobowe) musi złożyć jakiś wniosek lub wykonać inną czynność, by uzyskać świadczenia z tytułu kwarantanny?

Konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenia – w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny, dzięki czemu osoby poddane kwarantannie nie muszą stresować się, że powinny dopełnić jakichś formalności jeszcze w trakcie trwania przymusowej izolacji.

Oświadczenie należy złożyć u pracodawcy lub zleceniobiorcy. Z kolei płatnicy składek muszą pamiętać, że powinni – w ciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania oświadczenia – przekazać je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do zaświadczenia Z-3/Z-3a musi dołączyć skan oświadczenia lub zdjęcie.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać świadczenia z tytułu obowiązkowej kwarantanny. Oni składają oświadczenie prosto do ZUS-u – mogą to zrobić elektronicznie, za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Należy też pamiętać o załączeniu skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia.

Osoby, które występują o świadczenie z tytułu kwarantanny powinny przy okazji pamiętać, że w każdej chwili ZUS może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o weryfikację danych zawartych w oświadczeniu. Dodatkowo jeśli inspektor podejmie decyzję o zwolnieniu osoby z kwarantanny lub jej skróceniu (np. ze względu na przeprowadzenie testu na obecność koronawirusa), to konieczne jest jak najszybsze poinformowanie płatnika składek/ZUS-u o takiej sytuacji.

Co z innymi przypadkami kwarantanny?

Co jednak z osobami, które są poddane kwarantannie na mocy decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i nie ma to związku z powrotem z zagranicy? Także w tym przypadku możliwe jest uzyskanie świadczenia z tytułu choroby. Postępowanie jest analogiczne – należy zgłosić się do swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy) lub do ZUS (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Należy jednak pamiętać, że konieczne jest dołączenie decyzji inspektora sanitarnego.

Dodatkowo jeśli kwarantannie zostanie poddana osoba niepełnoletnia, to rodzicowi, który zaopiekuje się nim na ten czas, przysługuje zasiłek opiekuńczy.