Wyjazd dziecka za granicę z jednym rodzicem jest możliwy bez zgody drugiego małżonka, ale tylko w szczególnych przypadkach

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Wyjazd dziecka za granicę z jednym rodzicem jest możliwy bez zgody drugiego małżonka, ale tylko w szczególnych przypadkach

Jeden z rodziców może wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica w określonych przez przepisy przypadkach. Oczywiście zgoda rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej nie będzie potrzebna. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, gdy wyjazd bez takiej zgody jest możliwy.

Wyjazd dziecka za granicę bez zgody drugiego rodzica

Pozbawienie władzy rodzicielskiej wyklucza konieczność uzyskania zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Nie będzie ona również potrzebna, gdy polski sąd opiekuńczy zawiesi władzę rodzicielską jednemu z rodziców.

Ograniczona władza rodzicielska również może spowodować, iż zgoda taka nie będzie konieczna. Jednak to sąd decydując o ograniczeniu władzy rodzicielskiej wskazuje, w jakim zakresie jest ona ograniczona. Co interesujące, jeśli zagraniczny sąd uznany w Polsce pozbawił rodzica uprawnienia do współdecydowania o zmianie miejsca i pobytu dziecka, to zgoda ta również nie będzie konieczna.

Wyjazd dziecka za granicę bez zgody drugiego rodzica jest możliwy w każdym wyżej wskazanym przypadku, bądź gdy sąd orzeknie o zmianie uprawnień i obowiązków rodzica względem dziecka.

Kiedy zgoda jest niezbędna?

W każdym przypadku, gdy oboje rodziców mają pełnię władzy rodzicielskiej. A także, gdy władza została ograniczona, ale rodzic nie został pozbawiony uprawnienia do współdecydowania o miejscu pobytu dziecka. Zgoda taka jest konieczna do uzyskania nawet w przypadku krótkotrwałego wyjazdu dziecka za granicę w celach wypoczynkowych. Jeśli zgody takiej nie można uzyskać od rodzica, to może je zastąpić zgoda sądu opiekuńczego.

Jak powinna wyglądać zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Jeśli nie ma przeszkód co do uzyskania tej zgody od rodzica, to wystarczającą formą jest zwykła forma pisemna. Znakomicie jeśli byłby to dokument zaopatrzony w notarialne poświadczenie podpisu, ponieważ pozwoli to na uniknięcie wielu problemów w różnych instytucjach państwowych. Oprócz samej zgody dobrze, aby rodzic upoważnił drugiego rodzica do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących leczenia dziecka. Pobyt w zakładach opieki zdrowotnej może się przecież przydarzyć w każdym czasie i nie jest do przewidzenia. Taki dokument należy przetłumaczyć przynajmniej na język angielski, a najlepiej na język kraju, w którym będziemy przebywać z dzieckiem.

Nie ma konkretnego wzoru czy formularza, jaki należy wypełnić. Dokument ten powinien być oznaczony datą oraz określać kto udziela zgody, czyli podać swoje dane osobowe. Należy też wskazać dane osobowe dziecka, a także pod czyją opieką dziecko będzie podróżować. Można również określić czas, na jaki zgoda została wydana.  Jeśli chodzi o dane osobowe, to wskazujemy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, numery dokumentów stwierdzających tożsamość.