We wrześniu dodatkowy zasiłek opiekuńczy działa na dotychczasowych zasadach, ale znacząco zmniejszyła się liczba osób do niego uprawnionych

Praca Rodzina dołącz do dyskusji (8) 01.09.2020
We wrześniu dodatkowy zasiłek opiekuńczy działa na dotychczasowych zasadach, ale znacząco zmniejszyła się liczba osób do niego uprawnionych

Paweł Grabowski

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również we wrześniu. Jednak w  wyniku zmiany przepisów, krąg uprawnionych do niego uległ znaczącemu zmniejszeniu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu

Od 1 września rodzice, którzy zostali z dziećmi w domu, ponieważ placówka oświatowa do której uczęszczało dziecko została zamknięta ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych ze względu na COVID-19 mogą ponownie liczyć na wsparcie. Rząd postanowił ponownie wypłacać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek będzie przyznany na czas do 20 września, ale okres jego obowiązywania może być wydłużony w razie potrzeby. Ustawodawca korzystał z takiego rozwiązania już kilka razy. Nie zmieniły się zasady jego przyznawania. Przysługuje rodzicom dziecka w wieku do 8 lat oraz ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat jeżeli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również na dziecko w wieku do 24 lat, o ile posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na pomoc mogą również liczyć rodzice i  opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy sprawują opiekę nad taką osobą.

Kwota zasiłku wynosi 80 % wynagrodzenia. Zasady przyznawania zasiłku pozostały bez zmian. Osoby zatrudnione składają u swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wniosek składają bezpośrednio do ZUS. Świadczenie nie będzie przysługiwać w sytuacji, gdy drugi z rodziców mógł zapewnić opiekę nad dzieckiem w czasie zamknięcia placówki. Dotyczy to sytuacji, gdy drugi rodzic jest bezrobotny, albo przebywa na urlopie wychowawczym lub rodzicielskim.

Zakład Ubezpieczeń informuje o zmniejszeniu się liczby osób, które mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 20 września, będzie przysługiwał wyłącznie rodzicom, których dzieci nie poszły do placówki w wyniku jej zamknięcia, lub w wyniku ograniczeń w jej funkcjonowaniu. Jeżeli rodzic postanowi zostać z dzieckiem, z obawy przed zarażeniem, to nie otrzyma świadczenia. To dość istotna zmiana. W maju oraz czerwcu można było zostawić dziecko w domu i zasiłek przysługiwał. Informację o zmianie w zasiłku potwierdził rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Przy czym przepisy wprowadzające dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu nic nie mówią o takiej sytuacji. Mówią tylko o tym, że zasiłek przysługuje do 20 września. Zakład wskazuje na przepisy art. 4 ust. 1d, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mówią, że:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 28 czerwca 2020 r.

W związku z takim brzmieniem przepisów dobrowolne pozostawienie dziecka w domu będzie skutkować brakiem dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Warto o tym pamiętać, bo ZUS dopiero po jakimś czasie informuje o odmowie przyznania świadczenia. Może dojść do bardzo niekorzystnej dla pracownika sytuacji, że nie otrzyma za okres opieki ani pensji, ani zasiłku. Trudno się dziwić Zakładowi. W sytuacji, gdy nic nie stoi na przeszkodzie w pójściu do szkoły, pozostawanie w domu to wyłączna decyzja rodzica. Państwo nie może mu finansować opieki.