Korekta PIT może oznaczać obowiązek zapłaty odsetek. Często można je jednak obniżyć

Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (2)
Korekta PIT może oznaczać obowiązek zapłaty odsetek. Często można je jednak obniżyć

Błąd w deklaracji podatkowej może przydarzyć się każdemu. Niestety czasem korekta PIT-a sprawia, że musimy dopłacić zaległy podatek i należne odsetki. Warto w takiej sytuacji wiedzieć ile odsetek zapłacić należy za zaległość podatkową i kiedy można zastosować obniżoną ich stawkę.

Czasem może zdarzyć się tak, że po jakimś czasie przyjdzie nam poprawiać złożoną już deklarację podatkową. Powody mogą być różne. Jeden z nich to nieujęte przychody, np. wynikające z PIT-11, który do nas dotarł zbyt późno. Przyczyną może być też np. źle rozliczona ulga podatkowa.

Korekta PIT może oznaczać obowiązek zapłaty odsetek

Kiedy będziemy korygować deklarację, z której wynika, że musimy dopłacić podatek, należy zawsze sprawdzić, czy nie trzeba też wpłacić należnych odsetek.

O tym, jak wysokie są odsetki od zaległości podatkowych, decyduje art. 56 ordynacji podatkowej. Wskazuje on, że ich wysokość wynosi sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Obecnie stopa lombardowa to 0,5%, co oznacza, że gdyby nie ostatnie zdanie mówiące, iż odsetki nie mogą wynosić mniej niż 8%, to dziś wynosiłyby 3%.

Obniżona wysokość odsetek przysługuje tylko w określonych sytuacjach

Zanim jednak zaczniemy liczyć odsetki od zaległości spowodowanej korektą deklaracji, należy pamiętać, że w niektórych przypadkach mamy prawo do ich obniżonej stawki. Ta wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli obecnie 4% i można ją zastosować:

  • kiedy korekta zostanie złożona w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty podatku,
  • zapłata zaległości nastąpi w ciągu siedmiu dni.

Przykładowo, jeżeli podatnik złożył korektę deklaracji PIT-37 za rok 2020 dnia 18 czerwca 2021 roku, z której wynika, że ma do zapłaty 2000 złotych dodatkowego podatku, to ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek. Wszystko dlatego, że termin zapłaty podatku mijał 30 czerwca 2021 roku, więc nie minęło jeszcze sześć miesięcy od daty zapłaty zaległości.

Wysokość takich odsetek można wyliczyć za pomocą jednego z dostępnych w internecie kalkulatorów albo samemu. Licząc, że podatek został opłacony z dniem zrobienia korekty, czyli po 49 dniach od daty zaległości należy policzyć:

2000 zł (kwota zaległości) * 4% (stawka obniżona odsetek) = 80 zł
80 zł / 365 dni w roku i * 49 dni zaległości = 10,74 zł
Po zaokrągleniu do pełnych złotych mamy 11 złotych odsetek, które należy przelać na konto urzędu.

Obniżonej stawki odsetek nie można stosować, jeżeli korekta jest spowodowana zawiadomieniem ze strony urzędu o zamiarze wszczęcia kontroli albo samą kontrolą. W takiej sytuacji musimy zastosować stawkę odsetek w normalnej wysokości, czyli 8%.

Odsetki od deklaracji PIT mogą być niepłacone, jeżeli nie przekraczają danej wysokości

Ordynacja podatkowa pozwala także na to, by niektóre odsetki podatkowe były umarzane. Taka opcja pojawia się przede wszystkim, gdy kwota zaległości jest bardzo mała. Zgodnie z art. 54 par. 1 punkt 5, odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez pocztę za traktowanie przesyłki listowej za poleconą. Obecnie ta kwota wynosi 8,70 (3 x 2,90 zł).

Istotne jest to, że najpierw sprawdza się, czy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, a dopiero potem zaokrągla ich kwotę do pełnych złotych, jeżeli przekraczają kwotę ulgi. Oznacza, to, że nie zapłacimy odsetek o wysokości 8,69 zł, ale już za te w kwocie 8,71 zł musimy zapłacić 9 złotych, czyli tyle ile wynosi to w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Odsetki od PIT płacimy razem z zaległością

Odsetek od korekty deklaracji nie płaci się osobnym przelewem. Należy ich wysokość dodać do kwoty podatku, jaki wyszedł do dopłaty, po złożeniu prawidłowego zeznania podatkowego. Oznacza to, że kwota odsetek zostaje wpłacona na ten sam mikrorachunek podatkowy, co sam podatek z deklaracji.

Aby sprawdzić, jaki jest numer konta naszego mikrorachunku podatkowego, można skorzystać z rządowego generatora. Tam należy podać NIP lub PESEL, w zależności od tego, jakiego numeru używamy w rozliczeniach z urzędem skarbowym, by otrzymać prawidłowy numer, na jaki możemy przelać kwotę zaległości wraz z odsetkami.

Poprawność mikrorachunku warto też zawsze sprawdzić. Poprawnie wygenerowany i właściwy powinien zawierać cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.