Wiele instytucji będzie miało dostęp do naszych wrażliwych danych w związku z kwarantanną lub izolacją

Gorące tematy Państwo Zdrowie dołącz do dyskusji (623) 30.11.2020
Wiele instytucji będzie miało dostęp do naszych wrażliwych danych w związku z kwarantanną lub izolacją

Marzena Sosnowska

Od soboty 28 listopada zmianie uległy zasady nakładania kwarantanny. Coraz więcej osób może być nią objętych, chociażby z tej przyczyny, że kwarantanna będzie narzucona już od dnia otrzymania skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2. Warto przyjrzeć się, ile instytucji ma dostęp do danych osób poddanych kwarantannie lub izolacji.

Nowe zasady obowiązują od 28 listopada i będą obowiązywać do co najmniej 27 grudnia. Reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy dotyczące kwarantanny zawarte są rozdziale 2.

Zgodnie z par. 4 powyższego rozporządzenia od chwili otrzymania skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej objęci jesteśmy kwarantanną. Kwarantanna ta jest zawieszona jedynie na czas dotarcia do miejsca pobrania wymazu oraz powrót do domu, a także czas udania się do lekarza. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego testu przechodzimy w izolację. Natomiast domownicy poddani zostają kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia naszej izolacji. Zwolnione z poddania się kwarantannie od dnia otrzymania skierowania na test są jedynie osoby wykonujące zawód medyczny. Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.

Wiele instytucji ma dostęp do naszych danych

Dane o osobach przebywających w kwarantannie lub izolacji przechowywane są w systemie teleinformatycznym. Administratorem tych danych jest minister zdrowia.

Dane osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, są przetwarzane w systemie teleinformatycznym  oraz mogą być przetwarzane w module Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonym przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. A także mogą być udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie tych testów. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie udostępnia dane przetwarzane w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19 ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dane osób w kwarantannie i izolacji domowej są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny, Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie, wojewodom, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, operatorowi pocztowemu oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą.

Narodowy Fundusz Zdrowia może udostępnić dane dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, a także izolacji w warunkach domowych, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej. NFZ może również udostępniać dane jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi.

Wymienione podmioty uzupełniają lub poprawiają dane przetwarzane w systemie teleinformatycznym w zakresie wprowadzanych przez siebie danych lub tych, do których nadano im dostęp umożliwiający edytowanie danych.

Dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek właściwym miejscowo: ośrodkom pomocy społecznej, kuratorom sądowym, komornikom, sądom, prokuratorom w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub prowadzonymi postępowaniami.

Z kolei Policja lub wojewoda mogą udostępniać dane osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji na wniosek przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania sieci przesyłowej (energetycznej) oraz telekomunikacyjnej, wykonującym świadczenia w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób.

Lista instytucji, które mają dostęp do naszych najwrażliwszych danych jest więc bardzo długa. I oby po uporaniu się z koronawirusem nie okazało się, że poszczególne instytucje będą chciały swoje uprawnienia realizować także w stosunku do osób zdrowych.