Czy pomimo prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności jest możliwe uniknięcie zakładu karnego?

Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (67)
Czy pomimo prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności jest możliwe uniknięcie zakładu karnego?

Niedawno cała Polska żyła sprawą ułaskawienia przez Prezydenta RP Mariusz Kamińskiego, który został skazany nieprawomocnym wyrokiem sądu karnego na karę 3 lat pozbawienia wolności. Jak później stwierdził Sąd Najwyższy ułaskawienie to było zdecydowanie przedwczesne i bezskuteczne. 

Oznacza to zatem, że tylko osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego na karę pozbawienia wolności może został ułaskawiona przez Prezydenta RP.  Co w sytuacji, kiedy Prezydent odmówi skorzystania z prawa łaski? Czy jest jeszcze szansa na uniknięcie pobytu w Zakładzie karnym?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca. Taką nadzieję daje nam instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć skazany, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, zatem nie został osadzony w Zakładzie Karnym. Jeśli otrzymałeś już wezwanie do stawienia się z Zakładzie Karnym należy – wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary – złożyć wniosek o niezarządzanie przez Sąd doprowadzenia skazanego do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku, i tym samym wstrzymanie wykonania kary. Ponieważ w innym przypadku przy pierwszej kontroli policyjnej istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostaniesz doprowadzony od razu do więzienia.

Przesłanki odroczenia kary pozbawienia wolności

Kodeks karny wykonawczy przewiduje dwie grupy przyczyn odroczenia wykonania kary. Zgodnie z art. 150 kodeksu karnego wykonawczego Sąd musi odroczyć wykonanie kary
w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary przez skazanego. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Art. 151 kodeksu karnego wykonawczego przewiduje tzw. fakultatywne przyczyny odroczenia wykonania kary. W takich sytuacjach sąd może, ale nie musi odroczyć wykonania kary. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Jako przykład można wskazać chorobę członka rodziny, wymagającą opieki, której nikt inny – poza skazanym – zapewnić nie może czy pozostawanie przez skazanego jedynym żywicielem rodziny. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Okres na jaki następuję odroczenie wykonania kary

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub o kobietę w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności uiszcza się opłatę sądową w wysokości 80 zł. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego, który orzekł wobec Ciebie karę pozbawienia wolności.