Co musi wykazać przedsiębiorca, aby ZUS umorzył należności z tytułu składek?

Firma Dołącz do dyskusji
Co musi wykazać przedsiębiorca, aby ZUS umorzył należności z tytułu składek?

Umorzenie składki decyzją ZUS? Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć należności, których podstawę stanowią niezapłacone składki? Wiele w tym wypadku zależy od samego płatnika oraz jego sytuacji finansowej.

Co do zasady należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Natomiast zjawisko całkowitej nieściągalności możemy wskazać w określonych sytuacjach, tj. gdy:

a. naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;

b. wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

c. nie doszło do zaspokojenia należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;

d. sąd zdecydował o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości dłużnika;

e. dłużnik zmarł i nie pozostawił po sobie jakiegokolwiek majątku, lub majątek ten stanowią wyłącznie ruchomości nie podlegające egzekucji;

f. doszło do zaprzestania prowadzenia działalności w sytuacji braku istnienia majątku, z którego można byłoby egzekwować należności;

Ponadto, warto podkreślić, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą w uzasadnionych przypadkach zostać umorzone mimo braku ich całkowitej nieściągalności.

Równocześnie, katalog przesłanek umorzenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych będących płatnikami składek na te ubezpieczenia został wskazany w treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Umorzenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zdecydować o umorzeniu należności z tytułu składek, o ile zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy oraz sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, gdyż doprowadziłoby to do zbyt ciężkich skutków – zarówno względem zobowiązanego, jak również jego rodziny. W szczególności zaś w przypadku zaistnienia okoliczności tj. gdy:

a. opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego oraz jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

b. poniesione straty materialne, do których doszło w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności;

c. przewlekła choroba zobowiązanego, bądź konieczność sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.