Słup energetyczny na Twojej działce jest w ruinie? Masz prawo oczekiwać jego naprawy

Codzienne Państwo dołącz do dyskusji (4) 31.05.2021
Słup energetyczny na Twojej działce jest w ruinie? Masz prawo oczekiwać jego naprawy

Maciej Wąsowski

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, na której znajduje się słup energetyczny, to zgodnie z ostatnią interpretacją dokonaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach możesz domagać się jego renowacji.

Właściciel nieruchomości, na obszarze której stoi słup energetyczny – którego stan domaga się renowacji – może domagać się jego remontu. Podstawą dla tego roszczenia jest interes prawny wynikający z faktu, iż właścicielowi przysługuje status strony.

Wyrok WSA korzystny dla prywatnych właścicieli

Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 7 kwietnia 2021 roku sąd wskazał, że interes prawny wynika – nie tylko z rzeczywistego, ale również z potencjalnego naruszenia prawa materialnego. Ponadto, zdaniem sądu – wykonanie jakiejkolwiek konserwacji i prac remontowych przy słupie wymaga udostępnienia go przez właścicieli działki, na której stoi. 

Orzeczenie w przedmiotowej sprawie zapadło w związku ze złożonym w 2019 roku przez właścicieli gruntu wnioskiem do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o kontrolę stanu technicznego słupa oraz wydanie nakazu jego usunięcia. Urząd po rozpatrzeniu wniosku podzielił stanowisko wnioskodawcy uznając, że stan techniczny przedmiotowego słupa wymaga niezwłocznego uzupełnienia ubytków betonu oraz usunięcia korozji. Natomiast nie zgodził się w przedmiocie zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzi. Tym samym, z uwagi na fakt, że brak było podstaw do władczej ingerencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zadecydowano o umorzeniu postępowania.

Po wniesieniu odwołania przez wnioskodawcę Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego umorzył również postępowanie odwoławcze. Przedmiotowa decyzja została uargumentowana stwierdzeniem organu, że nie istnieje jakakolwiek podstawa prawna, która pozwalałaby przyjąć, że wnioskodawcy posiadają indywidualny interes prawny do wszczęcia oraz prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego obiektu budowlanego jakim jest słup energetyczny. Tym samym, podniesiono, iż jeśli nie występuje interes prawny – wnioskodawca nie posiada statusu strony w niniejszej sprawie.

Sprawa trafiła na wokandę Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd całkowicie zakwestionował decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który – zdaniem sądu – dokonał błędnej analizy przedmiotowych okoliczności faktycznych poprzez nieprzyznanie skarżącemu przymiotu strony z uwagi na brak interesu prawnego . Tym samym, sąd uchylił decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydaną przez organ w postępowaniu odwoławczym.

Nowa szansa dla właścicieli nieruchomości

Wyrok jest nieprawomocny, a sprawa została skierowana ponownie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedmiotowe rozstrzygnięcie WSA otwiera drogę wszystkim tym, którzy zmagają się problemem zaniedbanej instalacji elektrycznej znajdujących się na działkach. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że większość linii energetycznych w Polsce przebiega przez prywatne działki.