Kiedy nabywamy prawo do zasiłku chorobowego?

Praca dołącz do dyskusji (2) 31.10.2021
Kiedy nabywamy prawo do zasiłku chorobowego?

Maciej Wąsowski

W jakich okolicznościach oraz kiedy dokładnie nabywamy prawo do zasiłku chorobowego? Wszyscy, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do świadczeń w razie niezdolności do pracy. Czy zasiłek chorobowy może przysługiwać po ustaniu ubezpieczenia chorobowego? 

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy:

 • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego podlega
  obowiązkowo temu ubezpieczeniu,
 • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego jest
  ubezpieczony dobrowolnie.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Ponadto, do okresów ubezpieczenia chorobowego należy wliczać również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, w sytuacji gdy przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Równocześnie, od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni, okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
 • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych KAS.

Ponadto, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym
  niż 14 dni od początku choroby.

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku zależy od konkretnej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku – za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu) – jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Ponadto, można starać się o zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz późniejsze leczenie w domu. Wówczas za dni spędzone w szpitalu można otrzymać 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za dni spędzone w domu – 80%.