Konkubinat to nie jest takie tam chodzenie ze sobą. Ma pewne prawa i obowiązki

Rodzina Dołącz do dyskusji
Konkubinat to nie jest takie tam chodzenie ze sobą. Ma pewne prawa i obowiązki

Konkubinat, czyli związek kohabitacyjny. Ale co to oznacza? Wyjaśniamy czym jest konkubinat – jakie prawa przysługują a jakich są pozbawieni konkubenci.

Konkubinat – co to jest?

Konkubinat to inaczej związek kohabitacyjny. Jest to nieformalny, wolny związek dwojga ludzi, którzy nie zawierli związku małżeńskiego. Konkubenci, tak jak małżonkowie utrzymują ze sobą więzi: emocjonalną, fizyczną i gospodarczą.  Mieszkają ze sobą i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Zarówno zawarcie, jak i rozwiązanie relacji nie wymaga udziału osób trzecich, jak to ma miejsce przy ślubie i rozwodzie.

Silnym motywem do powstawania konkubinatów bywało prawo socjalne preferujące w dostępie do świadczeń rodziców samotnie wychowujących dzieci. W rozwijaniu się w Polsce konkubinatów był też obowiązujący w latach 1980. zakaz posiadania przez małżonków dwóch mieszkań. Aktualnie w Polsce nie ma możliwości rejestrowania konkubinatów ani praktycznego dochodzenia praw spadkowych (chyba że z testamentu), alimentacyjnych dla konkubenta z tytułu pozostawania w konkubinacie.

Jakich praw nie mają konkubenci?

Mimo, że faktycznie para żyjąca w konkubinacie jest (zazwyczaj) łączy się silnymi więziami emocjonalnymi, fizycznymi, czy gospodarczymi, to jednak nie ma tylu praw co para, która zawarła związek małżeński.

Różnice między konkubinatem a małżeństwem są następujące:

 • gromadzony majątek jest współwłasnością, jeżeli został nabyty wspólnie;
 • osoby żyjące w konkubinacie nie mają prawa do wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego;
 • nie mogą po sobie dziedziczyć z ustawy (wyjątek – dziedziczenie testamentowe);
 • nie są uprawnieni do otrzymania renty rodzinnej, tzw. alimentów na byłego konkubenta, czyli prawa żądania dostarczenia środków utrzymania po ustaniu konkubinatu (takie prawo mają wspólne dzieci);
 • w relacjach między sobą nie mogą żądać zaspokojenia potrzeb związku, poprzez prawo do żądania wynagrodzenia za pracę drugiego konkubenta;
 • nie mogą nosić wspólnego nazwiska.

Konkubinat – prawa i obowiązki życia w konkubinacie

Wiemy już jakich praw (a z nimi i obowiązków) pozbawieni są konkubenci. Pozostawanie w konkubinacie nie jest jednak dla prawa do końca obojętne. Wśród istotnych dla prawa aspektów związanych z życiem w konkubinacie można wymienić:

 • konkubent w świetle prawa karnego jest osobą najbliższą. Konkubent może być zwolniony od składania zeznań lub odpowiedzi na poszczególne pytania w postępowaniu karnym. Dotyczy to postępowań toczących się przeciwko drugiemu z konkubentów;
 • jeden z konkubentów może wydziedziczyć w testamencie swoich rodziców i zstępnych, jeżeli ci dopuścili się w stosunku do drugiego konkubenta umyślnego przestępstwa przeciwko życiu zdrowiu, wolności lub rażącej obrazy czci;
 • można zastrzec na rzecz drugiego z konkubentów dożywocie (rodzaj umowy cywilnoprawnej, mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie);
 • konkubentowi, w razie śmierci drugiego z nich, będzie przysługiwało lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu;
 • jeden z konkubentów może być osobą uprawnioną do renty odszkodowawczej. Obejmuje to przypadki, gdy partner zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dokonanych w warunkach czynu niedozwolonego;
 • konkubent musi przed śmiercią dostarczać dobrowolnie i stale drugiemu z partnerów środków utrzymania. Będzie to również możliwe jeżeli wynika to z zasad współżycia społecznego;
 • jeden z konkubentów jest uprawniony do otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć swojego partnera.