Czasami nabycie spadku może okazać się dosyć problematyczne w skutkach. Co należy zrobić z bronią palną, otrzymaną w spadku?

Rodzina Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (18) 12.01.2019
Czasami nabycie spadku może okazać się dosyć problematyczne w skutkach. Co należy zrobić z bronią palną, otrzymaną w spadku?

Paweł Mering

Nabycie spadku czasem okazuje się dosyć problematyczne w skutkach. Nabycie niektórych rzeczy w drodze spadkobrania może oznaczać powstanie dodatkowych obowiązków, których niespełnienie może urosnąć do rangi groźby odpowiadania na podstawie Kodeksu karnego. Spadek a broń palna.

Spadek a broń palna

Kwestię udzielania uprawnień do posiadania broni palnej zupełnie pominę, bo jest to temat szeroki. O ile dostęp do niej podlega swoistej reglamentacji, to liczba osób, które ją legalnie posiadają, przekracza 200 tys. Wśród tej grupy można wyróżnić kilka podgrup jak miłośnicy strzelectwa, a także myśliwych. Tacy ludzie, co jest oczywiste i naturalne, zakładają rodziny. Naturalną koleją rzeczy jest odchodzenie z tego świata, jednak równie naturalną — w myśl prawa cywilnego — jest transfer praw i obowiązków na spadkobierców zmarłego.

Co w wypadku, gdy odziedziczymy po zmarłym broń palną, a nie mamy stosownego pozwolenia na jej posiadanie?

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać co do broni po śmierci właściciela, jest złożenie jej do depozytu policyjnego. Pozwolenie na posiadanie broni jest uprawnieniem nadawanym indywidualnie, które w żadnym wypadku nie podlega spadkobraniu. Warto również pamiętać, że posiadanie broni bez zezwolenia skutkuje naruszeniem art. 263 § Kodeksu karnego, który stanowi, iż:

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Spadek a broń palna — nie jest tanio

Niestety złożenie broni w depozycie policyjnym wiąże się jednak z pewnymi kosztami. Jak głosi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1609) – opłata za przechowywanie w depozycie broni oznacza dla deponującego koszt w wysokości 2,42 zł/dobę za każdą sztukę broni. Warto jednak wspomnieć, że za pierwszy rok depozytu nie nalicza się opłat.

Zbycie broni, jak już zostaniemy jej prawowitymi właścicielami, również jest dosyć utrudnione. Odziedziczonej broni palnej nie możemy pobierać z depozytu, jednak wspomniane rozporządzenie reguluje możliwość okazania jej — na przykład potencjalnemu kupcowi. Wymaga się jednak telefonicznego uzgodnienia godziny i daty, która musi pokrywać się z godzinami pracy depozytu policyjnego.

W wypadku, gdy nie zamierzamy sprzedawać broni, istnieje także możliwość zezłomowania jej, bądź uzyskania pozwolenia na broń, na przykład w celach pamiątkowych. Tę ostatnią drogę regulują jednak przepisy szczególne.