Ubezpieczenie majątku firmowego na wypadek wojny brzmi rozsądnie, ale w praktyce jest prawie niemożliwe

Firma Dołącz do dyskusji
Ubezpieczenie majątku firmowego na wypadek wojny brzmi rozsądnie, ale w praktyce jest prawie niemożliwe

Coraz bardziej napięta sytuacja w różnych regionach świata sprawia, że ryzyko wojny lokalnej lub globalnej jest bardzo duże. Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę, czy też konflikt pomiędzy Izraelem, a Hamasem świadczy o tym najlepiej. Przewidujący przedsiębiorca powinien rozważyć w jaki sposób może uchronić się od negatywnych skutków wojny.

Umowa ubezpieczenia

Mienie firmy stanowi często podstawę działalności gospodarczej. Co do zasady możemy je podzielić na materialne i niematerialne. Do pierwszej kategorii zaliczymy w szczególności budynki, maszyny oraz towary. Do drugiej zaliczyć można wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe. Dbałość o mienie firmy stanowi w wielu organizacjach priorytet, gdyż jego uszkodzenie lub utrata wiążę się zazwyczaj z poważnymi konsekwencjami. Ograniczenie możliwości działania, utrata płynności finansowej, a nawet całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej – to najpoważniejsze zagrożenia związane z uszczerbkiem majątku firmy.

Prowadząc własny biznes tak w Polsce, jak i za granicą, przedsiębiorcy z coraz większą obawą przyglądają się eskalacji konfliktów. Chcąc zabezpieczyć ciągłość i stabilność prowadzenia działalności gospodarczej coraz więcej osób zastanawia się, czy możliwe jest zawarcie ubezpieczenia na wypadek wojny. Ubezpieczenie jest niczym innym jak umową zawartą pomiędzy ubezpieczającym, a ubezpieczycielem. Uregulowana ona została w art. 805-834 kodeksu cywilnego.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W umowie ubezpieczenia zawiera się wszelkie informacje dotyczące mienia objętego ochroną oraz szczegóły dotyczące zakresu udzielonej ochrony.

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie – przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Ubezpieczający największą uwagę zwracają na sumę ubezpieczenia, bo to ona w praktyce określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Do umowy ubezpieczenia stosuje się zasadę swobody umów. Strony ją zawierające mogą więc ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Istotne aby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z takimi założeniami wydaje się, że nie ma żadnych przeciwskazań do ubezpieczenia majątku firmowego na wypadek wojny. Ubezpieczenie takie powinno zapewniać ochronę przez uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia powstałymi w wyniku działań wojennych. Czy na rynku ubezpieczeń znajdziemy takie oferty? Niestety w Polsce rozwiązanie takie nie jest powszechnie dostępne. Analiza Ogólnych Warunków Ubezpieczeń popularnych firm ubezpieczeniowych pozwala stwierdzić, że co do zasady ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wojny. Rozwiązanie takie jest standardem z uwagi na wysokie ryzyko po stronie ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie majątku firmowego na wypadek wojny, choć w teorii możliwe, w praktyce jest bardzo trudne. Przedsiębiorcom pozostaje indywidualna negocjacja umów z ubezpieczycielem. Istnieje bowiem możliwość rozszerzenia standardowych umów ubezpieczeniowych o specjalne klauzule związane z wojną. Zwykle przekłada się to na zdecydowanie wyższą kwotę składki ubezpieczeniowej. Zawsze jednak pozostaje to kwestią indywidualnych uzgodnień pomiędzy ubezpieczającym, a ubezpieczycielem. W czasach tak niepewnych jak obecne, warto jednak powyższą możliwość rozważyć i porozmawiać ze swoim agentem ubezpieczeniowym.