Unia Europejska nie jest zadowolona ze sposobu udzielania kredytów przez banki i narzuci im swoje rozwiązania

Finanse Dołącz do dyskusji (68)
Unia Europejska nie jest zadowolona ze sposobu udzielania kredytów przez banki i narzuci im swoje rozwiązania

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), dążąc do zagwarantowania należytej i prawidłowo wdrażanej ochrony konsumentów, przygotował oraz przekazał do konsultacji publicznych projekt zaleceń związanych z udzielaniem kredytów przez kredytodawców.

Konferencja Przedsiębiorców Finansowych w Polsce (KPF) jest zaangażowanym członkiem opiniowania dokumentu. W ramach konsultacji publicznych KPF dostarczy EBA pakiet stanowisk członków w tej sprawie. Uczestnicy Konferencji Przedsiębiorców Finansowych wezmą udział w kolejnych etapach procesu uchwalania ostatecznej treści dokumentu.

Projekt wytycznych jest odpowiedzią na Plan działania Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest przeciwdziałanie wysokiej skali kredytów nieobsługiwanych (NPL). Zakres regulacji zawartych w dokumencie ma objąć w szczególności poprawę praktyk kredytodawców, w tym m.in. w obrębie zarządzania mechanizmami udzielania kredytów, gwarantowania właściwych standardów monitorowania ryzyka kredytowego lub przeprowadzania właściwej oceny zdolności kredytowej.

Do kogo kierowane są unijne zalecenia EBA?

Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego skierowane są przede wszystkim, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 575/2013 do instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych. Sekcja piąta dokumentu jest natomiast ukierunkowana na wszystkie placówki zorientowane na udzielanie kredytów konsumenckich, a więc także na instytucje pożyczkowe. Jak zaznacza Wiceprezes Zarządu KPF, mec. Marcin Czugan, jest to pierwsza tego typu regulacja, mająca zapewnić nadzór nad szerokim zakresem kredytodawców, monitorowanych nie tylko przez EBA, ale także jednostkom, które nie podlegają jurysdykcji tego organu.

Akt prawny zawiera zasady dotyczące kontrolowania i zarządzania procesem udzielania kredytów, a także podejmowania decyzji kredytowych. Wylicza również standardy związane z gromadzeniem danych od kredytobiorców oraz fachowym oszacowaniem zdolności kredytowej. Wszystkie te elementy mają gwarantować właściwą wycenę kredytów. Ponadto w projekcie wytycznych znajdują się instrukcje związane z wycenami nieruchomości i ruchomości, które stanowią zabezpieczenie kredytów.

Pierwsza jednolita regulacja unijna, jeśli chodzi o udzielanie kredytów

Zestaw wytycznych EBA to pierwszy akt prawny, wdrażany na szczeblu Unii Europejskiej, unifikujący zasady udzielania i dystrybucji kredytów. Co ważne, dokument nie wkracza w zakres funkcjonujących już Dyrektyw (Dyrektywa hipoteczna, Dyrektywa o kredycie konsumenckim). Wypełnia jedynie luki prawne dotyczące tej problematyki. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego planuje implementację rozwiązań prawnych do 30 czerwca 2020 r.