Kiedy ZUS wypłaci nam należność za L4?

Praca Dołącz do dyskusji
Kiedy ZUS wypłaci nam należność za L4?

Popularne L4 to nic innego niż zwolnienie lekarskie. Dokument ten wystawić może wyłącznie lekarz. Stwierdza on czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków, a także usprawiedliwia jego nieobecność w pracy. Wynagrodzenie w jakiej wysokości będzie przysługiwało Ci za okres nieobecności w pracy. Kiedy ZUS wypłaci nam należność za L4?

Czym jest zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie (L4), które wypisuje na naszą prośbę lekarz, to formalny dokument, a zawarta w nim decyzja na temat przypadłości oraz okresu leczenia jest wiążąca. Warto podkreślić, że e-zwolnienia obowiązują od dnia 1 grudnia 2018 r. Elektroniczne zwolnienie wydane przez lekarza podczas wizyty stacjonarnej/zdalnej od razu trafia do systemu. Następnie informacja o nim trafia do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienie lekarskie otrzymujemy od lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy spowodowanej chorobą.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie stanowią znaczne ułatwienie dla pracodawców oraz pracowników. Sytem elektronicznych zwolnień pozwala pacjentom weryfikować zwolnienia. Warto podkreślić w tym miejscu, że zwolnienie wydrukowane z systemu powinno zostać opatrzone pieczątką oraz podpisem lekarza.

Należność za okres gdy pozostajemy na L4?

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego otrzymamy, gdy jesteśmy w ZUS objęci:

obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:

 • jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 • należymy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • odbywamy służbę zastępczą,

lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:

 • wykonujemy pracę nakładczą,
 • wykonujemy pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujemy z osobą, która wykonuje taką umowę,
 • świadczymy odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania  kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • należymy do duchowieństwa.

Należy podkreślić, że prawo do zasiłku chorobowego nabywamy po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia (okres wyczekiwania). Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

Gdy podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu:

 • obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywamy po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
 • dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywamy po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Ponadto, miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje nam w wysokości:

 • 80 proc. podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,
 • 100 proc. podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy:
  • wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • w czasie ciąży,
  • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Kiedy ZUS wypłaci należność za L4?

Co do zasady, wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Dokumenty, które należy przedłożyć, aby otrzymać zasiłek chorobowy to:

 • zwolnienie w formie dokumentu elektronicznego (e –ZLA),
 • które jest wydrukiem zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e –ZLA),
 • na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, gdy wystawienie zwolnienia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe (zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).