Czy parafowanie umów jest konieczne?

Codzienne dołącz do dyskusji 22.04.2015
Czy parafowanie umów jest konieczne?

Udostępnij

Michał Grązka

Przy zawieraniu różnego rodzaju umów, strony stosują różne praktyki oznaczania dokumentów. Jedną z nich jest parafowanie. Czy umowa bez tego typu oznaczeń jest ważna?

Każda zawarta umowa musi mieć czytelny podpis obu stron. Musi on być własnoręczny i zawierać przynajmniej nazwisko, przy czym dopuszczalne jest pominięcie niektórych liter. Osoby, które nie są w stanie się podpisać, jednak rozumieją treść umowy, mogą ją potwierdzić przez odcisk palca poświadczony na przykład przez notariusza. Mówią o tym art. 78-79 kodeksu cywilnego.

Art. 78. § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Często dla bezpieczeństwa stosuje się tak zwane parafki. Umowa, która ma wiele stron wymaga jedynie podpisania w jednym miejscu, zazwyczaj na samym końcu wszystkich postanowień, potwierdzając tym samym zgodę na poprzedzające podpis warunki, także te na wcześniejszych stronach. Jednak w takim przypadku możliwe jest, że jedna z osób posiadających kopie porozumienia, podmieni strony ze środka i na ich podstawie będzie dochodziła niewłaściwych roszczeń. Dlatego też bezpiecznie jest oznaczyć – na przykład inicjałami – każdą kartkę z osobna. Nie jest to jednak nigdy wymagane przez artykuły kodeksu.

Osobną kwestią jest parafowanie mające na celu zatwierdzenie umowy, np. przez upoważnione osoby, które analizują ich warunki. Mogą to być na przykład doradcy w firmach. Przeglądają wszystkie zapisy i jeśli uważają je za korzystne, stawiają swój skrócony podpis. W takiej formie dokumenty mogą pójść do prezesa lub innej osoby upoważnionej do zawierania umów, która widząc wcześniejszą akceptację, może szybko oficjalnie podpisać całe porozumienie bez konieczności ponownej analizy wszystkich punktów.

Jeśli zdarzyło się Wam, że druga strona umowy starała się osiągnąć bezprawne korzyści, należy koniecznie odpowiednio reagować. Możliwe są sytuacje, gdzie niezaparafowane strony będą właśnie podmienione. Dlatego ważne jest, aby dokumenty były sporządzane w dwóch jednobrzmiących kopiach, żeby w sytuacjach konfliktowych strona pokrzywdzona miała dowód w postaci oryginalnej treści ustaleń. Można też spotkać się z sytuacją, gdzie podpis będzie podrobiony – przeniesiony z pierwotnej umowy na taką z warunkami korzystniejszymi dla oszusta. W takich sytuacjach najlepiej niezwłocznie skonsultować się z prawnikiem i kierować sprawę na drogę sądową. Polecamy poradę naszych specjalistów, którzy dyżurują bez przerwy pod adresem e-mail kontakt@bezprawnik.pl i błyskawicznie odpowiedzą na wszystkie pytania w kwestiach problemów prawnych.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com