W wynagrodzeniu o pracę nie zawsze chodzi o „byle do dziesiątego”

Praca Dołącz do dyskusji
W wynagrodzeniu o pracę nie zawsze chodzi o „byle do dziesiątego”

Forma i termin wypłaty wynagrodzenia. Zakładam, że znaczna większość z nas swoją pracę wykonuje z najbardziej prozaicznych przyczyn. Pracujemy, za pracę otrzymujemy stosowne wynagrodzenie, a za pomocą którego opłacamy własne zobowiązania. Czy ustawodawca wskazał sposoby oraz terminy wypłaty wynagrodzenia?

Przed wieloma laty, jeden z najwybitniejszych myślicieli epoki starożytności – Marek Aureliusz powiedział – każdą pracę wykonuj tak, jakby miała być ostatnia w Twoim życiu. To oczywiście piękne ideowo hasło. Jednak, zapewne dużo łatwiej zgodzić się z bijącym z niego przesłaniem, gdy rozważa się je z perspektywy cesarza rzymskiego. Mam duże wątpliwości, czy wszyscy poddani Aureliusza, a także dzisiejsi pracownicy podzieliliby jego pogląd.

Wynagrodzenie stanowi ekwiwalent za naszą pracę. Dzięki niemu możemy opłacać własne zobowiązania oraz spełniać inne zachcianki. Z pewnością mając doświadczenie w różnych miejscach zatrudnienia spotkaliście się z sytuacjami, gdy przelewy z wypłatą otrzymywaliście o różnym czasie. Tymczasem, warto wiedzieć, że tak istotną kwestię – zwłaszcza z punktu widzenia pracownika – regulują przepisy Kodeksu pracy.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Zgodnie z treścią art. 85 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Kwestia ta winna zostać unormowana w regulaminie pracy bądź regulaminie wynagradzania. Jest to również możliwe, w zakresie układu zbiorowego pracy, gdy u danego pracodawcy układ obowiązuje.

Równocześnie, wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. To oczywiście klasyk. Dziesiąty dzień dla wielu pracowników jest najlepszym w miesiącu. Często również lokale usługowe i restauracje odnotowują wzmożony ruch właśnie tego dnia.

Co w sytuacji, gdy 10. wypada w dzień wolny od pracy?

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Ponadto,  składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

Miejsce wypłaty wynagrodzenia

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie oraz czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy;

Czasy handlu wymiennego i zapłaty w barterze minęły już bezpowrotnie. Przynajmniej z takiego założenia wyszedł ustawodawca, nie znajdując dla nich zastosowania w materii prawa pracy. Warto podkreślić, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne. Natomiast wyłącznie, gdy przewidują to przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Niedopuszczalna jest wypłata w towarze lub zarachowaniu innego świadczenia, w formie weksla, papierów wartościowych, jak akcje czy obligacje.

Ponadto, obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika. Może to wynikać np. układu zbiorowego pracy lub, gdy sam pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.