5000 zł na wyciągnięcie ręki i parę kliknięć myszką. Na jakich zasadach przyznawana jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców?

Gorące tematy Finanse Firma Dołącz do dyskusji (1102)
5000 zł na wyciągnięcie ręki i parę kliknięć myszką. Na jakich zasadach przyznawana jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców?

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców to jedna z form pomocy, jaką przewiduje nowa tarcza antykryzysowa. 

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego rząd podjął działania, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ma pozwolić im przetrwać najgorszy okres paraliżu polskiej gospodarki, spowodowanego epidemią koronawirusa. Pożyczka to jeden z elementów tarczy finansowej. Na jakich zasadach można otrzymać pieniądze i czy będą podlegały umorzeniu?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – zasady przyznawania

O pożyczkę w kwocie do 5 000 zł mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy spełniali warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo przedsiębiorców, tj. którzy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. Co ważne – o pożyczkę mogą się również ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – wniosek

Mikroprzedsiębiorca składa wniosek o pożyczkę do urzędu pracy funkcjonującego na terenie powiatu, gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Wniosek można złożyć po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Można go złożyć elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl lub w formie papierowej do urzędu. Warto pamiętać, że złożenie wniosku elektronicznie znacznie przyspiesza procedurę oraz nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki:

  • umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru,
  • formularz pomocy publicznej,
  • pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – wypłata środków, spłata i umorzenie

Pożyczka zostanie udzielona przez starostę (prezydenta w przypadku miast na prawach powiatu) lub dyrektora powiatowego urzędu pracy, który będzie działał z upoważnienia starosty. Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy zostanie wypłacona w ciągu 2 dni kalendarzowych od podpisania umowy o jej udzielenie. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, przy czym Rada Ministrów może wydłużyć ten okres w drodze rozporządzenia, jeżeli okres stanu epidemicznego będzie się trwał dłużej lub skutki epidemii będą się utrzymywać.

Mikroprzedsiębiorca zacznie spłacać pożyczkę po upływie trzymiesięcznej karencji. Pożyczka może zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Żeby umorzenie było możliwe przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie przedsiębiorca ma złożyć w ciągu 14 dni od spełnienia się warunku umorzenia. Do wniosku załącza oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy po udzieleniu pożyczki. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił warunków umorzenia lub nie złożył wniosku – pożyczka dla mikroprzedsiębiorców podlega spłacie.