Początkujący przedsiębiorcy zwykle wybierają jednoosobową działalność gospodarczą. Czasem warto jednak pomyśleć o przekształceniu biznesu w spółkę z o.o.

Biznes Firma Dołącz do dyskusji (60)
Początkujący przedsiębiorcy zwykle wybierają jednoosobową działalność gospodarczą. Czasem warto jednak pomyśleć o przekształceniu biznesu w spółkę z o.o.

Rozpoczynając własny biznes, wielu przedsiębiorców decyduje się na formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Wydaje się to najlepszym rozwiązaniem, przede wszystkim ze względu na niskie koszty i minimum formalności. Z czasem bardziej korzystna może okazać się jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto wówczas pomyśleć o przekształceniu działalności. 

Gdy początkujący przedsiębiorcy zastanawiają się, czy lepsza będzie jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka z o.o., wybór tej pierwszej opcji zwykle wydaje im się oczywisty. Chcą skorzystać z ulg na start czy mieć możliwość szybkiego wycofania się z biznesu w razie niepowodzenia. Zanim działalność zacznie dobrze prosperować, większość stawia też na cięcie kosztów.

Spółka z o.o. z koniecznością wniesienia kapitału wysokości 5 tysięcy czy opłatami notarialnymi nie wydaje się więc kuszącą perspektywą. Jednak do czasu. Kiedy biznes się rozwija, to właśnie prowadzenie działalności w formie spółki może się okazać bardziej korzystną formą prawną. W praktyce więc wielu przedsiębiorców decyduje się więc na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Po co przekształcać?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. ma wiele korzyści. Wśród nich wymienić można przede wszystkim tę wynikającą z samej nazwy, a więc ograniczoną odpowiedzialność za długi spółki. Oczywiście ograniczenie to nie będzie miało zastosowania do zobowiązań, które przedsiębiorca zaciągnął jeszcze za czasu jednoosobowej działalności gospodarczej – będzie odpowiadał za nie całym majątkiem jeszcze przez 3 kolejne lata.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stwarza także nowe możliwości pozyskania kapitału, który jest niezbędny do rozwoju działalności. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może mieć trudności z pozyskaniem środków. W przypadku spółki jest to łatwiejsze. Ma wówczas chociażby możliwość przyjęcia wspólników i podniesienia kapitału zakładowego.

Jednocześnie warto też zauważyć, że przekształcenie spowoduje wstąpienie spółki z o.o. w prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że nowa spółka stanie się stroną dotychczas zawieranych umów. Nie będzie więc trzeba ich aneksować czy zawierać ponownie. Jednocześnie też z mocy prawa spółka z o.o. stanie się podmiotem wszelkich koncesji, ulg czy decyzji administracyjnych.

Przedsiębiorca ma kilka możliwości

Przedsiębiorca decydujący się na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. może zrobić to na kilka sposobów. Przede wszystkim zgodnie z artykułem 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą).

To jednak nie jedyne rozwiązanie. Przedsiębiorca może także założyć spółkę z o.o. i wnieść do niej aport (wkład niepieniężny) w postaci przedsiębiorstwa. Kolejna możliwością jest założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i stopniowe przejmowanie przez nią dotychczasowej działalności. Rozwiązanie to jest na pewno tańsze niż to przewidziane w artykule 551. Z drugiej strony ma też pewne istotne wady. Przede wszystkim wszystkie prawa i obowiązki,  w tym zawarte umowy, nie przejdą w takim wypadku na nową spółkę. To z kolei wiąże się z obowiązkiem ponownego zawierania wszystkich stosunków prawnych.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wymaga spełnienia szeregu formalności

W praktyce najczęściej wybierane jest przekształcenie na podstawie artykułu 551. Na przedsiębiorcy chcącym prowadzić od tej pory działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ciąży wówczas szereg obowiązków takich jak:

 • Sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta
 • Złożenie oświadczenia o przekształceniu
 • Powołanie członków organów spółki przekształconej
 • Zawarcie umowy spółki
 • Złożenie wniosku o wpis spółki przekształconej do KRS i wykreślenie z CEiDG

Sporządzenie planu przekształcenia

W pierwszej kolejności konieczne jest sporządzenie planu przekształcenia. Jest to dokument w formie aktu notarialnego badany następnie przez biegłego rewidenta. Znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące wartości majątku przedsiębiorcy, sprawozdanie finansowe, projekt aktu założycielskiego czy projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Sporządzony plan przekształcenia badany jest przez biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności.

Oświadczenie o przekształceniu

Kolejnym dokumentem jest oświadczenie o przekształceniu, w którym znajdą się informacje dotyczące typu spółki, w którą zostanie przekształcona działalność – w tym wypadku będzie to więc spóła z o.o. – a także wysokość kapitału zakładowego, zakresu praw przyznanych przedsiębiorcy oraz imiona i nazwiska członków zarządu.

Powołanie organów przekształconej spółki i sporządzenie umowy

Na kolejnym etapie konieczne jest też powołanie członków organów spółki. Obowiązkowym organem w przypadku spółki z o.o. jest zarząd powoływany uchwałą wspólników. Oprócz niego można powołać także radę nadzorczą albo komisję rewizyjną. Na tym etapie konieczne jest także sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Powinna ona zawierać takie informacje jak:

 • Firma i siedziba spółki
 • Przedmiot działalności spółki
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Liczba udziałów przypadających na jednego wspólnika
 • Liczba i wartość nominalna udziałów
 • Czas trwania spółki, jeśli został określony.

Wpis do KRS i wykreślenie z CEiDG

w ciągu 6 miesięcy od podpisania aktu założycielskiego spółki z o.o. przedsiębiorca musi złożyć także wniosek do KRS o dokonanie wpisu spółki przekształconej i wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po uzyskaniu takiego wpisu automatycznie stanie się wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast działalność gospodarcza zostanie wykreślona z CEiDG.