W jakich okolicznościach możemy ubiegać się o zasiłek pogrzebowy i kto jest do niego uprawniony?

Prawo dołącz do dyskusji 06.12.2021
W jakich okolicznościach możemy ubiegać się o zasiłek pogrzebowy i kto jest do niego uprawniony?

Maciej Wąsowski

Zasiłek pogrzebowy jako świadczenie przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. W jakich sytuacjach możemy się ubiegać o zasiłek pogrzebowy oraz kto jest do niego uprawniony?

Zasiłek pogrzebowy – kto jest uprawniony?

Na początku wyjaśnijmy czym jest zasiłek pogrzebowy. Jest to świadczenie, do którego uprawnione będą osoby, które poniosły wydatki związane z pogrzebem ubezpieczonego. W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek zostanie podzielony pomiędzy osoby partycypujące w kosztach – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 złotych.

Przysługuje w przypadku śmierci:

a. ubezpieczonego;

b. osoby, która pobierała emeryturę/rentę;

c. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania oraz pobierania;

d. członka rodziny ubezpieczonego lub osoby, która pobierała emeryturę lub rentę.

W tym miejscu należy zatem wyróżnić członków rodziny ubezpieczonego:

a. małżonek, ale także wdowa lub wdowiec;

b. rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające;

c. dzieci – w tym dzieci własne, jak również dzieci przysposobione, dzieci współmałżonka;

d. rodzeństwo;

e. dziadkowie;

f. wnuki;

g. osoby, które zostały objęte opieką prawną

Ponadto, zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, o ile śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku pogrzebowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Należy pamiętać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie z jednego tytułu. Co ciekawe, zasiłek może przysługiwać również pracodawcy lub domowi pomocy społecznej, a nawet kościołowi, o ile podmioty te pokryły koszty pogrzebu.

Tryb uzyskiwania zasiłku pogrzebowego

W pierwszej kolejności, aby otrzymać zasiłek należy złożyć właściwy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym wypadku należy jednak pamiętać o terminie. Na złożenie wniosku mamy bowiem 12 miesięcy, licząc od dnia śmierci osoby, po której świadczenie przysługuje.

Co istotne, do wniosku należy dołączyć:

a. skrócony odpis aktu zgonu – który został wydany przez urząd stanu cywilnego;

b. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu;

c. dokument, z którego treści będzie możliwe potwierdzenie naszego pokrewieństwa/powinowactwa z osobą zmarłą.

Ponadto, jeśli osoba zmarła pozostawała w stosunku pracy konieczne jest również zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci. Warto jednak podkreślić, że nie dotyczy to osób, które prowadzą działalność na własny rachunek, a także ich współpracowników.