Koniec z nowymi podatkami i większe zaangażowanie ZUS-u to część oczekiwań przedsiębiorców w obliczu pandemii

Biznes Firma Dołącz do dyskusji (7)
Koniec z nowymi podatkami i większe zaangażowanie ZUS-u to część oczekiwań przedsiębiorców w obliczu pandemii

Kilkanaście dni temu Konfederacja Lewiatan, zrzeszająca największych polskich przedsiębiorców, wysłała do prezydenta, premiera, rządu i parlamentu apel  – szereg rekomendacji, których wdrożenie pomoże uchronić państwo przed kryzysem. I choć biznes ma wiele racji, to można jego postulaty określić mianem jedynie pobożnych życzeń. Ograniczeniem jest budżet państwa.

– Eskalacja epidemii wymaga zmiany systemu zarządzania kryzysem, szukania nadzwyczajnych rozwiązań, współpracy z samorządami i budowania konsensusu co do przyjmowanych rozwiązań i ich efektywności. Firmy w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane do drugiej fali pandemii. Nauczyły się chronić pracowników i klientów, a działalność gospodarcza niezwykle rzadko jest źródłem ognisk pandemicznych. Przezwyciężenie zagrożeń wymaga jednak mobilizacji i współpracy wszystkich zainteresowanych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Co rekomenduje biznes?

Konieczne jest wstrzymanie prac nad zmianami prawnymi lub wprowadzanie odpowiednio długiego okresu vacatio legis (12 miesięcy) dla przepisów, które nakładać mają na przedsiębiorców nowe obowiązki i nie są niezbędne z perspektywy walki z epidemią COVID-19.

Koniec nowych podatków dla firm

Konieczna jest rezygnacja z wprowadzania nowych podatków i opłat administracyjnych dla przedsiębiorców, takich jak opodatkowanie spółek komandytowych, wprowadzenie podatku od cukru, poboru podatku od sprzedaży detalicznej, rozszerzenie ozusowania umów zleceń, naliczanie podatku bankowego od nowych kredytów. Zdaniem przedsiębiorców w czasach kryzysu należy zmniejszać obciążenia, żeby ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

„Pożądane jest, aby w celu wsparcia inwestycji i wychodzenia firm z kryzysu wprowadzić rozwiązania umożliwiające skorzystanie z preferencji podatkowych w przypadku podejmowania nowych inwestycji. Kluczowe jest także, aby wysokość obciążeń podatkowych nie zniechęcała do inwestowania. Trzeba przeprowadzić przegląd obciążeń fiskalnych pod kątem ich negatywnego wpływu na inwestycje” – czytamy w apelu.

Szybsze zwroty podatku VAT

Należy poprawić płynność finansową firm, żeby mogły na bieżąco wypłacać wynagrodzenia pracownikom i regulować swoje zobowiązania. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. skrócenie terminu zwrotu podatku VAT, umożliwienie wcześniejszego odzyskania częściowego zwrotu VAT oraz skrócenie terminu zwolnienia pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Istotne jest by maksymalnie szybko zwracać przedsiębiorcom nadwyżki podatku. Konfederacja Lewiatan proponuje zwrot w terminie 14 dni od złożenia rozliczenia przez podatnika. Postuluje również likwidację lub znaczne obniżenie opłaty za umorzenie postępowania egzekucyjnego.

To ZUS ma wypłacać zasiłki

Jasne i spójne wytyczne przy podejmowaniu przez administrację publiczną działań, bo ich brak może być zarzewiem konfliktów w relacjach pracodawca – pracownik.  Ponadto zdaniem przedsiębiorców w okresie pandemii konieczne jest by to ZUS wypłacał zasiłki za czas choroby oraz kwarantanny. Wypłaty z tego tytułu są zbyt obciążające dla pracodawców. Wskazane jest wsparcie pracodawców w wykorzystaniu możliwości, jakie wiążą się z wprowadzeniem pracy zdalnej. Postulują również ograniczenie „papierologii”, w sprawach związanych z umowami o pracę i świadczeniami ZUS, na rzecz formy elektronicznej. Ponadto wskazane byłoby: umożliwienie rozliczania czasu pracy w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym, wydłużenie okresu rozliczeniowego do 6 miesięcy do końca 2021 roku, a także zwiększenie liczby przerw niewliczanych do czasu pracy do końca 2021 r. oraz wydłużenie okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy-użytkownika z 18 do 30 miesięcy.

Brak zbędnych obostrzeń

Należy za wszelką cenę utrzymać możliwość niezakłóconego zbędnymi obostrzeniami funkcjonowania jak największej liczby firm i instytucji. System gospodarczy, to system zaspokajania potrzeb obywateli. W związku z tym należy utrzymać ciągłość produkcji w przemyśle, ponieważ ewentualne zamknięcie, któregokolwiek ze składników łańcucha dostaw wstrzyma możliwość funkcjonowania pozostałych. Ograniczenie możliwości działania gospodarki i poszczególnych podmiotów odbije się negatywnie na poziomie zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Należy więc wspólnie z ekspertami i przedstawicielami branż zrewidować obecnie obowiązujące obostrzenia. A w przypadku wprowadzenia kolejnych regulacji zadbać o rzetelne, oparte na dowodach uzasadnienie powodów i praktycznych możliwości ich stosowania. Wskazane jest wykorzystanie internetu w relacjach pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami.

Pakiety pomocowe

Rząd powinien przygotować pakiety pomocowe dla wybranych branż, które drugiej fali pandemii mogą nie przetrwać. Dotyczy to przedsiębiorstw, które szczególnie ucierpiały w ostatnich miesiącach i do tej pory znajdują się w trudnej sytuacji, w szczególności tych, które utraciły możliwość generowania przychodów na skutek obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Dotyczy to m.in. branży targowej i kongresowej, części branży turystycznej i hotelarskiej (zwłaszcza biznesowej), gastronomicznej, eventowej, sportowej.