Ubezpieczyciel OC zapłaci za prywatne leczenie

Codzienne Moto dołącz do dyskusji (22) 03.08.2016
Ubezpieczyciel OC zapłaci za prywatne leczenie

Udostępnij

Marek Krześnicki

W 2015 r. w Polsce blisko 40 tysięcy osób zostało rannych w wypadkach komunikacyjnych. Sąd Najwyższy w orzeczeniu, którego uzasadnienie wreszcie poznaliśmy, potwierdził prawo poszkodowanych do uzyskania zwrotu kosztów leczenia poza państwowym systemem opieki zdrowotnej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC.

Sąd Najwyższy stwierdził, że

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych

Sąd odniósł się tutaj do treści art. 444 §1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty„. Wątpliwości związane ze stosowaniem w praktyce tego przepisu na gruncie wypadków komunikacyjnych dotyczyła tego – a na co zwrócił Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy) –

czy odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona?

A zwłaszcza, czy jest uzależniona od „braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego„.

Dotychczasowa praktyka sądów wykazywała rozbieżności w zakresie przyznania poszkodowanemu prawa wyboru do skorzystania z państwowej lub prywatnej opieki zdrowotnej w zakresie powrotu do zdrowia po wypadku. Z oczywistych względów ubezpieczyciele stali na stanowisku, że poszkodowani w wypadkach w zdecydowanej większości wypadków mogą skorzystać z państwowej opieki zdrowotnej, nie generując dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Sędziowie co do zasady nie wykluczali zaś możliwości zwrotu kosztów prywatnego leczenia, ale nierzadko stawiali dodatkowe wymogi, np. co do udowodnienia przez poszkodowanych, że nie mogli skorzystać z publicznej służby zdrowia lub było to utrudnione i w ten sposób uniemożliwiłoby skuteczne leczenie.

Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości

Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 63/15) wskazuje, że

Poszkodowany nie może być pozbawiony możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, które mogłyby doprowadzić do odpowiedniego efektu restytucyjnego w zakresie jego stanu zdrowia, nawet jeżeli realizowane świadczenia medyczne powodować mogą powstanie odpowiednich, zwiększonych kosztów. Należy pozostawić mu zatem możliwość wyboru systemu leczenia publicznego lub prywatnego, przynajmniej w takiej sytuacji, w której brak podstaw do przyjęcia istnienia pełnego wyboru alternatywnego z racji istotnego ograniczenia faktycznego dostępu do usługi medycznej oferowanej w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń.

W ocenie Sądu Najwyższego poszkodowany może zatem skutecznie domagać się zwrotu kosztów prywatnego leczenia od ubezpieczyciela OC, jednak należy pamiętać, że ubezpieczyciel może zakwestionować celowość tych wydatków. To na firmie ubezpieczeniowej spoczywać jednak będzie obowiązek udowodnienia, że wydatki były niecelowe.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące ubezpieczeń OC, a może spotkałeś się z odmową wypłacenia należnych świadczeń i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.