W jakich sytuacjach pobierana emerytura ulega zmniejszeniu?

Państwo dołącz do dyskusji 02.11.2021
W jakich sytuacjach pobierana emerytura ulega zmniejszeniu?

Maciej Wąsowski

Kiedy emerytura ulega zmniejszeniu? W jakich sytuacjach ustawodawca przewidział zmianę wysokości świadczenia emerytalnego?

Zgodnie z treścią art. 104 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawodawca przewidział okoliczności, w których świadczenie emerytalne, do którego uprawniony jest emeryt ulegnie zmniejszeniu.

Powyższe dotyczy nade wszystko osób, które pobierają emeryturę pomimo, że nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdego zainteresowanego, w zależności od daty urodzenia uprawnionego. Ponadto, warto podkreślić, że zmniejszeniu ulega również świadczenie emerytalne w razie osiągania przychodu z tytułu działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj:

  • zatrudnienie;
  • służbę;
  • inna praca zarobkowa;
  • prowadzenie pozarolniczej działalności

Równocześnie, warto podkreślić, że kwota zmniejszenia stanowi różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem, a niższą kwotą graniczną, natomiast nie może być ona wyższa od sumy kwot maksymalnych zmniejszeń, które obowiązują w kolejnych miesiącach kalendarzowych rozliczanego okresu. Dodatkowo, świadczenie ustalone w wysokości wskazanej w zawiadomieniu wypłacane jest do momentu, gdy emeryt nie zmieni jego treści, tj. gdy nastąpi zmiana wysokości osiąganego przychodu.

Kiedy Twoja emerytura ulegnie zmniejszeniu?

Należy również pamiętać, że w przypadku osiągania przychodu w kwocie, która przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, nie wyżej jednak niż w wysokości 130% tej kwoty świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Jednakże, nie może ona być większa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, która obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 roku w wysokości:

  • 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 roku dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezgodności do pracy;
  • 18% kwoty bazowej, wskazanej powyżej – dla renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • 20,4% kwoty bazowej, wskazanej powyżej – dla renty rodzinnej do której uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur oraz rent w kolejnych terminach waloryzacji. Podsumowując: jeżeli osiągane przez Ciebie zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% tej kwoty wówczas pobierana przez Ciebie emerytura ulegnie zmniejszeniu.