Czy można zwolnić często chorującego pracownika?

Praca Dołącz do dyskusji
Czy można zwolnić często chorującego pracownika?

Zachorować może każdy, bez swojej winy lub zaniedbania. Jednak w przypadku pracowników, często wykorzystywane „L4” może przysporzyć problemów w firmie. Jak radzić sobie z zatrudnionym, który regularnie bywa nieobecny?

Przede wszystkim należy rozpatrzyć kwestię, w której pracownik korzysta z kolejnych zwolnień bezpodstawnie, tzn. w chwili kiedy w rzeczywistości nie jest chory lub mógłby pełnić obowiązki służbowe, pozostając w zgodzie z zaleceniami lekarza. Jeśli osoba zatrudniona często udaje się na krótkotrwałe zwolnienia lub zachodzi inne podejrzenie o np. dodatkowej działalności w trakcie wykorzystywania „L4”, pracodawca może wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli. Warto wtedy sprawdzić, czy spełniane są zalecenia wypisane na zwolnieniu. Pamiętajmy jednak, że osoba mieszkająca samotnie ma prawo wyjść np. po zakupy do sklepu czy do apteki po przepisane lekarstwa.

Co jednak w przypadku, w którym pracownik rzeczywiście często bywa chory? Takie sytuacje przysparzają licznych problemów, niezbędne może być na przykład wyszukiwanie zastępstwa. Później natomiast, po powrocie pierwotnie zatrudnionego pojawia się problem dwóch osób na jednym stanowisku. Dodatkowo, dochodzą kwestie takie jak szkolenie nowych członków załogi i czasochłonne przekazywanie obowiązków. W skrajnych przypadkach z pomocą przychodzi kodeks pracy. Jego art. 53 reguluje przypadki, w których pracodawca może zwolnić zatrudnionego bez wypowiedzenia, jeśli ten choruje ponad normę.

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Co jednak istotne, jeśli zwolniona osoba w ciągu 6 miesięcy od wypowiedzenia powróci do zdrowia i będzie chciała dalej pracować na danym stanowisku, istnieje obowiązek jej ponownego zatrudnienia. Zdarzają się sytuacje, gdy zależy to od decyzji sądu, jeśli jednak takie stanowisko dalej istnieje i jest wolne, sytuacja jest przesądzona i „wykurowany” pracownik powróci do dawnej posady.

Należy pamiętać, że każdy przypadek ciężkiej choroby podczas wypełniania warunków umowy jest inny. Wszystko zależy od rodzaju schorzenia, stażu pracy oraz czasu nieobecności. Pracodawca wypłaca także odpowiednio pomniejszoną pensję tylko przez pewien okres, który może być wydłużony np. w przypadku ciąży. Po jego upłynięciu, chora osoba otrzymuje świadczenie z ubezpieczenia.

Jeśli mamy problem z pracownikiem lub pracodawcą w przypadku choroby i niemożliwości wypełniania warunków umowy o pracę, w wielu przypadkach konieczne może być orzeczenie sądu. Przed oddaniem sprawy pod takie rozpatrzenie, warto zasięgnąć porady prawnej. Dzięki temu zawczasu dowiemy się jaką dokumentację należy zgromadzić oraz na jaki wynik możemy liczyć. W tego typu działaniach zarówno dla osób zatrudnionych jak i zatrudniających, pomogą nasi specjaliści. Porady prawnej udzielą oni w możliwie najkrótszym terminie, po przesłaniu informacji na adres e-mail: kontakt@bezprawnik.pl .

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com