Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed nieruchomością? Czy ta sama osoba jest zobowiązana naprawić szkodę w przypadku bolesnego upadku na lodzie?

Gorące tematy Codzienne Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (234)
Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed nieruchomością? Czy ta sama osoba jest zobowiązana naprawić szkodę w przypadku bolesnego upadku na lodzie?

Zima w tym roku niespodziewanie zaskoczyła Polaków, racząc nas białym puchem w znacznej części kraju. Każdy, kto mieszka w nieruchomości położonej przy chodniku, najpewniej zimę kojarzy nierozłącznie z pewną cykliczną i przykrą czynnością. Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed domem?

Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed domem

Obowiązek, za pewną kobietą ze znanego filmiku na Youtubie, „łopatowania” ujęty jest w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30). Ten akt prawny obejmuje m.in. obowiązki, jakie dotyczą właścicieli nieruchomości, które związane są z zachowaniem czystości i bezpieczeństwa. Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy stanowi, iż do czynności porządkowych, do których zobowiązany jest właściciel nieruchomości, należy m.in:

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Co ciekawe mowa jest o właścicielu nieruchomości, a nie posiadaczu, czy użytkowniku. Oczywiście właściciel może zlecić uprzątnięcie śniegu komukolwiek. Regulamin ustanowiony przez właściwą radę gminy może pewne kwestie porządkowe doprecyzować, która to może nawet wykonywać te czynności za właściciela.

Obowiązek wynikający ze wspomnianej ustawy jest jednak regułą, do której należy się stosować. Warto również zauważyć, że ustawodawca wspomina o chodnikach (czyli nie ulicy) które położone są wzdłuż nieruchomości. Jeżeli chodnik od posesji oddzielony jest, na przykład, pasem zieleni, to obowiązek odśnieżenia spoczywa na gminie, a nie właścicielu.

Co jednak w przypadku, gdy właściciel nie odśnieży posesji, a ktoś sobie zrobi krzywdę?

Odpowiedzialność za szkodę

Skoro wiadomo już kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed domem, to warto wyjaśnić kwestię odpowiedzialności za szkodę. Upadki, bardzo często starszych osób, które spowodowane są poślizgnięciem na zaśnieżonej lub oblodzonej powierzchni są dosyć częste. Zdarza się również, że takie zdarzenia kończą się obrażeniami, nierzadko również złamaniami. Czy w takiej sytuacji poszkodowany sam jest sobie winien? Bynajmniej.

W tym przypadku właściciel będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Oczywiście prawdopodobnie znajdą się sytuacje, w których dałoby się wskazać przesłanki do odpowiedzialności karnej, ale skupię się na cywilnej.

Osoba, która doznała szkodę w wyniku poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku, może dochodzić naprawienia szkody z art. 415 Kodeksu cywilnego.

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

W tym wypadku winą będzie wstrzymanie się od działania, którym jest ustawowy obowiązek zachowania czystości. Jeżeli poszkodowany dozna szkody na terenie, który powinien być uprzątnięty przez gminę, to możliwość dochodzenia naprawienia szkody wcale nie wygasa. W takim wypadku zastosowanie będzie miał kolejny artykuł Kodeksu cywilnego, 416.

Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Warto być świadomym nie tylko swoich praw, ale również i obowiązków.