Jak się odwołać od wyników matury 2018? Krok po kroku wyjaśniamy procedurę odwołania

Codzienne Dołącz do dyskusji (36)
Jak się odwołać od wyników matury 2018? Krok po kroku wyjaśniamy procedurę odwołania

Egzamin maturalny nie jest najważniejszym egzaminem w życiu. Niemniej jednak jego wynik wciąż jest przepustką na studia, a zatem warto zdać go jak najlepiej. Prace są sprawdzane przez egzaminatorów z krwi i kości, a zatem istnieje teoretyczna możliwość, że to sprawdzający, a nie abiturient się pomylił i przyznał za mało punktów. Jak odwołać się od wyników matury 2018? Podpowiadamy.

Nie myli się ten, kto nic nie robi. Każdego roku kilkaset tysięcy uczniów przystępuje do egzaminu dojrzałości. Egzaminatorzy uwijają się jak w ukropie, by w niecałe dwa miesiące sprawdzić tysiące prac w całym kraju. Wszędzie tam, gdzie występuje presja czasu i czynnik ludzki istnieje możliwość pomyłki. Nie inaczej jest w przypadku sprawdzania prac maturalnych. Zły wynik tego egzaminu może być przedmiotem odwołania niezadowolonego z oceny ucznia.

Odwołanie od wyników matury 2018

1. Wgląd do pracy

Pierwszym etapem złożenia odwołania jest ustalenie tego, co tak naprawdę podczas oceny poszło nie tak. W tym celu należy umówić się na wgląd do swojej pracy. Z tego prawa można skorzystać w terminie 6 miesięcy od otrzymania świadectwa maturalnego. Wniosek składa się do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a termin i miejsce oglądania pracy wyznacza jej dyrektor. Warto pamiętać, że podczas oglądania można sporządzać notatki, a także fotografować pracę. Dzięki temu można swoje wątpliwości skonsultować ze swoim nauczycielem danego przedmiotu.

2. Wniosek o weryfikację oceny

Jeżeli uznamy, że praca maturalna została źle oceniona, należy złożyć wniosek o weryfikację sumy uzyskanych punktów. Należy się spieszyć, ponieważ termin na jego złożenie wynosi zaledwie dwa dni od dokonania wglądu do pracy. Weryfikacja następuje w terminie 7 dni, a do jej przeprowadzenia dyrektor właściwej OKE wyznacza egzaminatora. Oczywiście będzie to egzaminator inny niż ten, który dokonał pierwotnej oceny. O wyniku weryfikacji abiturient dowiaduje się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

W zależności od jej wyników może zaistnieć potrzeba zaktualizowania otrzymanego wcześniej świadectwa. Jeżeli pierwotna ocena była negatywna, a więc jeżeli uczeń uzyskał wynik niższy niż 30%, a po weryfikacji przekroczył ten próg, zachodzi konieczność wydania mu świadectwa maturalnego. Jeżeli w wyniku weryfikacji abiturient otrzymał więcej punktów, niż pierwotnie, zostaje mu wydane nowe świadectwo. Poprzednie jest anulowane.

3. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Rzeczywistość abiturienta bywa czasem brutalna. Może się zdarzyć, że wniosek o weryfikację oceny został negatywnie rozpoznany. W tym celu ustawodawca wprowadził drugą instancję odwoławczą od wyników egzaminu maturalnego. Jest nią Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a termin na jego złożenie wynosi 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpoznaniu wniosku.

Odwołanie musi zawierać wskazanie zadań, co do których nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów oraz uzasadnienie. W tym uzasadnieniu należy wskazać, że rozwiązanie tych zadań przez niego jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego. Dyrektor przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a ta następnie wysyła je do Kolegium. Odwołanie musi być rozpatrzone w terminie 28 dni od dnia przekazania do przez dyrektora OKE.

Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. Oczywiście, jeżeli w wyniku odwołania nastąpiła zmiana uzyskanej oceny, jego następstwem jest wydanie nowego świadectwa maturalnego.

Matura 2018 – odwołanie czasem przynosi efekty

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego funkcjonuje od 2017 roku. Poprzedni rok był zatem pierwszym rokiem, w którym maturzyści mogli skorzystać z drugiej instancji oceny swojej pracy. W wyniku odwołań Kolegium rozpatrywało do tej pory 699 spraw. Stanowisko maturzystów zostało uwzględnione w przypadku 99 zadań. W 2017 roku najczęściej odwoływano się od wyników egzaminu maturalnego z biologii.