Są wykroczenia, które być może nieświadomie popełniasz, gdy za oknem jest śnieg

Codzienne Moto Dołącz do dyskusji (18)
Są wykroczenia, które być może nieświadomie popełniasz, gdy za oknem jest śnieg

Biały puch za oknem buduje klimat zimy, ale oprócz walorów wizualnych, to wiele dobrego nie przynosi. Śnieg to pewne obowiązki, których uchybienie może poskutkować nawet odpowiedzialnością. Odśnieżanie a wykroczenia: o czym warto pamiętać?

Odśnieżanie a wykroczenia

Śnieg jest istotnym utrudnieniem, a jego nadmiar – wywołany nadzwyczajnymi odpadami – nierzadko paraliżuje funkcjonowanie całych regionów. Z jednej strony może bowiem utrudnić poruszanie się pieszych czy pojazdów. Ale z drugiej – przy współistnieniu innych okoliczności – przerodzić się w jedno wielkie lodowisko. To z kolei w konsekwencji poskutkować może nawet bardzo poważnymi urazami.

Śnieg może również przesłonić widoczność, na przykład pojazdu, a nagromadzony w nadmiarze na dachu – nawet doprowadzić do katastrofy. Większość z nas na pewno pamięta katastrofę zawalenia się katowickiej hali targowej, której bezpośrednią przyczyną było nagromadzenie się ponad metrowej warstwy śniegu i lodu.

Odśnieżanie jest więc czynnością, którą warto, a czasem i trzeba wykonywać, by nie dochodziło do niepożądanych, a czasem i tragicznych skutków. Prawo tę prawidłowość dostrzega, bo nieodśnieżanie może zostać w pewnych wypadkach uznane za wykroczenie.

Ponadto trzeba również pamiętać, że uchylanie się od oczywistych obowiązków i doprowadzenie w taki sposób do szkody może być jednocześnie podstawą do odpowiedzialności cywilnej. Ta zachodzi przecież niezależnie od płaszczyzny karnej.

Czy trzeba odśnieżać samochód?

Polskie prawo wykroczeń nie zawiera przepisu, który wprost nakazywałby odśnieżać samochody. Taki obowiązek nie jest także precyzyjnie i jednoznacznie wskazany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale nie oznacza to, że taka norma nie istnieje. Sam art. 66 p.r.d. ust. 1 i 5 stanowią w uproszczeniu, że:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak […] utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę oraz zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do […] oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu

Łamanie przepisów ruchu drogowego kojarzy się z czymś nielegalnym – i bardzo dobrze, bo stanowi wykroczenie. Sam Kodeks wykroczeń zawiera tylko kilka przykładów szczegółowo opisanych czynów związanych z ruchem drogowym. Zawiera jednak pewien przepis-worek, czyli słynny art. 97 k.w.

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Same mandaty karne reguluje rozporządzenie zwane taryfikatorem.

Odśnieżanie a wykroczenia – czy trzeba odśnieżać dach i chodnik?

Co grozi za nieodśnieżenie chodnika? W pierwszej kolejności warto wskazać, skąd bierze się w ogóle obowiązek odśnieżania chodników. Taka regulacja wyrażona jest w art. 5 ust. 1 pkt 4,  który określa, że:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie z art. 117 § 1 k.w., a dopuszczalne jest także postępowanie mandatowe. Mandat do 500 złotych może nałożyć nie tylko policjant, ale i strażnik gminny (miejski).

Co do odśnieżania dachu, to art. 61 ustawy Prawo budowlane stanowi (po przeredagowaniu), że:

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury, takich jak intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Można więc uznać, że jest to konieczne jedynie w sytuacjach ekstremalnych. Zalegający na dachu śnieg nie stanowi zatem problemu.