Podobno jest ciężko na rynku nieruchomości, ale to nieprawda. Przeniesienie grobu nie jest aż takie trudne

Codzienne Dołącz do dyskusji
Podobno jest ciężko na rynku nieruchomości, ale to nieprawda. Przeniesienie grobu nie jest aż takie trudne

Tak, przeniesienie grobu na inny cmentarz jest jak najbardziej możliwe. Wielogodzinne podróże 1 listopada okażą się wtedy zbędne i mniej uciążliwe. Może wystarczy wtedy krótki spacer, a na nagrobkach zawsze będzie już porządek. Jak to zrobić? 

Przeniesienie grobu na inny cmentarz

Powody do przeniesienia grobu mogą być różne. Mogą również rozwiązać coroczny problem jak znaleźć grób na cmentarzu położonym w dużej odległości od naszego miejsca zamieszkania. Procedura nie jest łatwa, jednak nie jest niemożliwa do przejścia. W pierwszej kolejności należy dochować wszelkie formalności związane z zapewnieniem nowego miejsca pochówku. Wynika to z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Brak nowego miejsca pochówku uniemożliwi dalszy proces przeniesienia grobu. Kolejnym etapem jest ekshumacja zwłok. Możliwa jest jedynie w przypadkach wskazanych przez wyżej wymienioną ustawę.

Według przepisów ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Warto wiedzieć, iż zwłoki osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane na prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Wykaz takich chorób zakaźnych ustala minister właściwy do spraw zdrowia.

W związku z powyższym należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Co więcej, należy zawiadomić zarząd cmentarza, na którym leżą zwłoki/szczątki oraz uzyskać zgodę administracji cmentarza przez nas wybranego.

Dodatkowe ograniczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1783) ekshumacja dopuszczalna jest jedynie pomiędzy 16 października, a 15 kwietnia. Rozporządzenie te wskazuje również, iż należy ten zabieg przeprowadzić we wczesnych godzinach rannych. Jednak dopuszcza również przeprowadzenie ekshumacji zwłok i szczątków w innych terminach i porach pod warunkiem zachowania ustalonych przez inspektora sanitarnego środków ostrożności.

Przebieg ekshumacji jest uwarunkowany między innymi okresem mineralizacji. Przed upłynięciem tego okresu wydobyta trumna nie może zostać otwarta oraz musi zostać umieszczona w szczelnej skrzyni wybitej blachą. Następnie w miejscu nowego pochówku trumnę wyciąga się ze skrzyni i bezzwłocznie chowa się. Natomiast gdy okres mineralizacji upłynął szczątki, wraz z resztą trumny, umieszcza się w nowej trumnie i już całość chowa się w nowym miejscu. Oczywiście sam transport wymaga zachowania przewidzianych prawem zasad, co wymaga zaangażowania profesjonalnej firmy.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie grobu

Podmiotami uprawnionymi do przeniesienia grobu są według ustawy:

  • małżonek zmarłego,
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki),
  • krewni wstępni (rodzice),
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, kuzyni),
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. zięć, teściowie)

Co więcej, aby móc dokonać ekshumacji i przenieść zwłoki lub szczątki zmarłego w inne miejsce niezbędnym jest uzyskanie zgody wszystkich uprawnionych do tego osób.

Koszty

Koszty administracyjne związane z przeniesieniem grobu na inny cmentarz nie będą zbyt wygórowane. Największym kosztem, sięgającym około 2000 zł, będzie wynajęcie firmy, która ekshumację przeprowadzi. Koszt może być również dużo wyższy, odległość pomiędzy cmentarzami jest duża, bądź przenosimy grób poza granice kraju.