Wypłata wynagrodzenia może nastąpić na inne konto niż to należące do pracownika. Nie uchroni to jednak przed egzekucją komorniczą

Praca dołącz do dyskusji (65) 10.12.2020
Wypłata wynagrodzenia może nastąpić na inne konto niż to należące do pracownika. Nie uchroni to jednak przed egzekucją komorniczą

Joanna Majkowska

Co do zasady należne wynagrodzenie pracodawca wypłaca przelewem na konto bankowe pracownika, a znacznie rzadziej do rąk własnych. Nie są to jednak jedyne rozwiązania. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić także na inne konto, należące do osoby trzeciej. Pracodawca będzie musiał taki wniosek zaakceptować, o ile pracownik złoży odpowiednie pełnomocnictwo. 

Zapłata wynagrodzenia to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikającym z samej definicji stosunku pracy, jest zapłata wynagrodzenia. Praca w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawsze ma charakter odpłatny. Oznacza to, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia czy przenieść go na osobę trzecią. Jeśli natomiast pracodawca nie płaci na czas czy też w ogóle nie wypłaca pensji, pracownik może podjąć odpowiednie kroki – złożyć pozew o zapłatę wynagrodzenia, zawiadomić PIP czy nawet zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Wypłaty wynagrodzenia pracodawca dokonuje w formie pieniężnej, w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Dodatkowo zgodnie z Kodeksem pracy wypłata wynagrodzenia powinna mieć miejsce przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Pracownik ma tu do wyboru dwie możliwości – wypłata wynagrodzenia do rąk własnych lub przelew na konto. Jeśli zdecyduje się na pierwszą opcję, musi złożyć odpowiedni wniosek. Co do zasady wypłata wynagrodzenia następuje bowiem w formie bezgotówkowej. Warto przy tym wspomnieć, że znaczenie ma data wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy pracownika, a nie dokonania przelewu. Pracodawca musi więc przelewać wynagrodzenie odpowiednio wcześnie, by pieniądze pojawiły się na koncie najpóźniej w dniu ustalonym jako termin zapłaty wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia może nastąpić także na inne konto

Prawa do wypłaty wynagrodzenia nie można się zrzec. Nie ma natomiast przeszkód, by wypłata wynagrodzenia nastąpiła na inne konto, na przykład osoby bliskiej dla pracownika. Może to jednak mieć miejsce tylko w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwo, które pracownik powinien złożyć w formie pisemnej. Taki wniosek pracodawca ma obowiązek przyjąć. Kodeks pracy nie zabrania bowiem dokonywania wypłat na inny rachunek bankowy.

Pełnomocnictwo może być udzielone terminowo lub bezterminowo. Należy więc zamieścić w nim datę, od której obowiązuje albo zakres dat. Pracownik powinien również wskazać w takim piśmie, że udziela pełnomocnictwa konkretnej osobie i prosi, by wypłata wynagrodzenia nastąpiła na inne konto o wskazanym numerze bankowym.

Udzieloną dyspozycję pracownik może też cofnąć i wtedy przelewy będą znów dokonywane na jego własne konto. Cofnięcie dyspozycji musi jednak nastąpić na tyle wcześnie, by pracodawca miał możliwość zapoznania się z takim wnioskiem i dokonania odpowiednich zmian w systemie tak, aby wypłata wynagrodzenia mogła nastąpić na odpowiednie konto.

Wypłata wynagrodzenia na inne konto nie uchroni przed komornikiem

Jednym z najbardziej oczywistych powodów skorzystania z możliwości wypłaty na inne konto, jest ucieczka od egzekucji komorniczej. Pracownicy decydują się na złożenie pisemnej dyspozycji, by komornik nie mógł zająć ich wynagrodzenia. Rzeczywiście, niemożliwe jest zajęcie konta osoby niebędącej dłużnikiem. Jeśli jednak pracownika obejmuje egzekucja komornicza i zdecyduje się on zmienić konto, na które ma następować wypłata, pracodawca ma obowiązek zawiadomić o tym organ egzekucyjny. Poza tym, wcale nie uchroni to przed uniknięciem zajęcia części pensji. Wypłata wynagrodzenia na inne konto i tak będzie następować z wcześniejszym pomniejszeniem pensji o należności egzekucyjne, które pracodawca ma obowiązek potrącić.