Na alimenty nie zawsze trzeba czekać do uprawomocnienia się wyroku. Do zapłaty pewnej kwoty małżonka można zobowiązać już w trakcie postępowania

Codzienne Prawo Rodzina dołącz do dyskusji 25.11.2020
Na alimenty nie zawsze trzeba czekać do uprawomocnienia się wyroku. Do zapłaty pewnej kwoty małżonka można zobowiązać już w trakcie postępowania

Joanna Majkowska

Sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. To z kolei dla małżonka mieszkającego z dzieckiem może oznaczać problemy finansowe. O alimentach sąd orzeka bowiem dopiero w wyroku rozwodowym. Aby zapewnić dziecku środki utrzymania już w trakcie postępowania, rodzic może jednak wnioskować o zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy. 

Przepisy dokładnie regulują, o czym sąd orzeka w wyroku rozwodowym. Oprócz samego ustania małżeństwa jedną z takich kwestii jest także wysokość, w jakiej każdy z małżonków ma ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. W praktyce często sprowadza się to do sytuacji, gdy dziecko na stałe zamieszkuje z jednym z rodziców, a drugi płaci alimenty. Droga od złożenia pozwu do wydania wyroku rozwodowego często jest jednak bardzo długa. W tym czasie rodzic może mieć natomiast problemy z utrzymaniem dziecka na własną rękę. Jeśli więc potrzebuje wsparcia finansowego drugiej strony już znacznie szybciej niż w momencie wydania wyroku, może złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy.

Na czym polega zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy?

Takie zabezpieczenie alimentów polega na wydaniu postanowienia przez sąd, w którym zobowiąże on drugą stronę do zapłaty określonej sumy. Może to być świadczenie jednorazowe lub okresowe. Co do zasady w ramach zabezpieczenia zasądza się zwykle kwotę płaconą comiesięcznie przez czas trwania postepowania.

Zabezpieczenia udziela się na wniosek złożony przez stronę. We wniosku tym należy przede wszystkim uprawdopodobnić roszczenie. Sprowadza się to głównie do opisania sytuacji materialnej obu stron, wskazania usprawiedliwionych potrzeb dziecka i uzasadnienia, czemu małżonek miałby zaspokajać te potrzeby w określonej kwocie.

Zabezpieczone alimenty podlegają egzekucji

Wydanie takiego postanowienia przez sąd jest korzystne z dwóch powodów. Przede wszystkim, wnioskujący o zabezpieczenie małżonek nie musi czekać aż do wydania wyroku, by otrzymać środki niezbędne do życia. Ma do nich dostęp już w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Zabezpieczenie alimentów oznacza także, że sąd przynajmniej w pewnym stopniu uznaje żądanie za słuszne. Istnieje więc duża szansa, że w wyroku rozwodowym zasądzi alimenty o kwocie równej lub wyższej od zabezpieczenia.

Warto też wspomnieć, że zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy ma jeszcze jedną dużą zaletę – podlega ono egzekucji. Oznacza to, że w przypadku gdy małżonek zobowiązany do zapłaty określonej kwoty będzie uchylał się od tego obowiązku, druga strona może skierować sprawę do komornika. Co więcej, wniesienie zażalenia na postanowienie sądu nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kwoty wskazanej przez sąd. Oznacza to, że nawet jeśli druga strona postanowi zaskarżyć wydane postanowienie, nadal będzie płacić alimenty zasądzone w ramach zabezpieczenia.