Przejściowe problemy w firmie czy sprawy osobiste uniemożliwiające prowadzenie biznesu? Rozwiązaniem może być zawieszenie działalności gospodarczej

Biznes Firma Dołącz do dyskusji (13)
Przejściowe problemy w firmie czy sprawy osobiste uniemożliwiające prowadzenie biznesu? Rozwiązaniem może być zawieszenie działalności gospodarczej

Przejściowe problemy z opłacaniem składek, sezonowość działalności czy sprawy osobiste uniemożliwiające poświęcenie się prowadzeniu firmy – to powody, które najczęściej skłaniają przedsiębiorcę do zawieszenia działalności gospodarczej. 

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę jest możliwe, gdy nie zatrudnia on pracowników

Zgodnie z artykułem 22. Prawa przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe gdy przedsiębiorca nie zatrudnia żadnych pracowników lub zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopach związanych z wychowaniem dziecka. Chodzi więc o pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Aby możliwe było zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, konieczne jest więc uprzednie rozwiązanie umów z pracownikami, którzy nie przebywają na wyżej wymienionych urlopach. Warto przy tym zaznaczyć, że przepis odnosi się do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Będą to więc osoby zatrudnione na umowę o pracę, z powołania, wyboru, mianowania lub na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, ale już nie osoby zatrudnione na umowę o dzieło czy umowę zlecenia.

Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej do rejestru

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wymaga także dokonania zgłoszenia do odpowiedniego rejestru. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zgłoszenie będzie dokonywane do CEIDG. Przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia działalności na czas określony lub nieokreślony, który musi wynosić co najmniej 30 dni. Nastąpi ono od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu i będzie trwać do dnia wskazanego w tym wniosku lub do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności.

W przypadku spółek zgłoszenie dokonywane jest do KRS. Wówczas zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę również nastąpi od dnia wskazanego we wniosku. Nie będzie to mogła być jednak data wcześniejsza niż dzień jego złożenia. Okres zawieszenia działalności w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS może wynosić od 30 dni do 24 miesięcy.  W przypadku spółki zarejestrowanej w KRS przed złożeniem wniosku konieczne jest także uprzednie podjęcie uchwały dotyczącej jej zawieszenia.

Dlaczego czasem warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę ma kilka korzyści – przede wszystkim finansowych. W pierwszej kolejności warto wskazać zwolnienie od obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczyć to będzie zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Kolejną zaletą zawieszenia działalności gospodarczej jest ustanie obowiązku płacenia składek ZUS – ubezpieczenia chorobowego i rentowego. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe może być natomiast opłacane na zasadzie dobrowolności.

Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę ma też swoje wady

Takie rozwiązanie to jednak nie tylko zalety. Wśród wad na pewno wymienić można brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej czy osiągania bieżących przychodów. Ponadto okres zawieszenia wliczany jest do okresu małego ZUS-u, mimo że przedsiębiorca z niego nie korzysta. Nie będzie natomiast liczony do czasu pracy uprawniającego do otrzymania emerytury. Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę może oznaczać także utratę prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego. Co więcej, z ubezpieczeń wyrejestrowany zostanie nie tylko sam przedsiębiorca, ale i członkowie rodziny czy osoby współpracujące.

Co przedsiębiorca może robić w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie będzie mógł wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Będzie natomiast wciąż uprawniony do takich czynności jak:

  • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • sprzedaż własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.