Niektórzy spadkobiercy unikną zapłaty podatku od spadku. Muszą jednak pamiętać o terminowym dokonaniu zgłoszenia

Codzienne Podatki Rodzina dołącz do dyskusji (16) 06.09.2021
Niektórzy spadkobiercy unikną zapłaty podatku od spadku. Muszą jednak pamiętać o terminowym dokonaniu zgłoszenia

Joanna Majkowska

Nabycie spadku często oznacza dla spadkobiercy wejście w posiadanie sporego majątku. Jednocześnie podatek przewidziany przez ustawę nie należy do najmniejszych. Nic więc dziwnego, że spadkobiercy za wszelką cenę chcą uniknąć jego zapłaty. Osoby najbliższe mają taką możliwość. Aby jednak przysługiwało im zwolnienie z podatku od spadku, muszą w konkretnym terminie dokonać zgłoszenia.

Kiedy można uniknąć zapłaty podatku?

Istnieją dwie sytuacje, gdy nie trzeba zapłacić podatku od spadku. Pierwsza z nich dotyczy przypadku, gdy otrzymany majątek jest na tyle niewielki, że nie przekracza kwoty zwolnionej z tego obowiązku. Jej wysokość uzależniona jest od tego, w jakiej grupie podatkowej znajduje się dana osoba. Najbliżsi należą do grupy I i dla nich kwota wolna od podatku obecnie wynosi 9 637 złotych. To naprawdę niewiele, dlatego zwykle przy otrzymaniu spadku konieczności zapłaty podatku nie da się uniknąć. A przynajmniej nie na tej podstawie.

Pozostaje jednak także druga możliwość – zwolnienie z podatku od spadku. Mogą z niego skorzystać:

  • małżonek,
  • zstępni,
  • wstępni,
  • pasierb i pasierbica,
  • rodzeństwo
  • ojczym.

W takim przypadku nie ma znaczenia, jak duży jest otrzymany majątek. Ważne tylko, by dokonać zgłoszenia w sposób przewidziany przez przepisy i co najważniejsze – złożyć je w konkretnym terminie.

Zwolnienie z podatku od nabycia spadku przysługuje tylko w razie dotrzymania terminu

Zwolnienie z podatku od spadku wymaga dotrzymania terminu przewidzianego przez przepisy. Będzie to 6 miesięcy liczonych od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeśli natomiast spadkobierca nie zdecydował się na drogę sądową, a zamiast tego swoje prawa do spadku potwierdził poprzez akt poświadczenia dziedziczenia, termin 6 miesięcy liczy się od chwili zarejestrowania tego dokumentu.

Zgłoszenia nabycia spadku dokonuje się na druku SD-Z2. Można go dostać w urzędzie skarbowym albo pobrać w internecie. W formularzu podać takie informacje, jak m.in. dane spadkobiercy i spadkodawcy, stopień pokrewieństwa oraz rodzaj i wartość otrzymanego majątku.

Druk SD-Z2 składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Będzie nim urząd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli natomiast w skład otrzymanego spadku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości czy służebność – właściwy będzie urząd odpowiedni ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Zgłoszenie spadku po terminie a podatek

Przepis wyraźnie stanowi, że zwolnienie z podatku od spadku przysługuje tylko osobom, które złożą druk SD-Z2 w terminie. Zrobienie tego po upływie 6 miesięcy skutkuje więc obowiązkiem zapłaty podatku. Wprawdzie Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość przywrócenia terminu, jeśli jego uchybienie nastąpiło bez winy podatnika i złoży on odpowiedni wniosek.

Przepis ten dotyczy jednak tylko tzw. terminów formalnych. Czas na zgłoszenie nabycia spadku jest natomiast terminem materialnym. A w takim wypadku nie ma znaczenia, czy uchybienie nastąpiło z winy samego spadkobiercy, czy też nie – i tak w konsekwencji będzie musiał zapłacić podatek.