Sąd przeciwny urzędniczym formularzom dla chcących zgłaszać darowizny w rodzinie

Podatki Dołącz do dyskusji (19)
Sąd przeciwny urzędniczym formularzom dla chcących zgłaszać darowizny w rodzinie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że formularz urzędowy nie stanowi deklaracji podatkowej w przypadku konieczności udowodnienia pokrewieństwa na potrzeby zaliczenia do grupy zerowej w podatku od darowizny. Tym samym skarżący decyzję urzędników obywatel mógł przekazać Skarbówce wymagane informacje także w inny sposób.

Co do zasady, przy zgłaszaniu darowizny w ramach tzw. „grupy zerowej” powinniśmy skorzystać z druku SD-Z2

Jak podaje portal money.pl, zapadł wyrok WSA w Gdańsku w sprawie mężczyzny ubiegającego się o zwolnienie z podatku darowizny od jego siostry. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie przypadki zalicza się do tak zwanej „grupy zerowej”. Darowizna taka pozostaje nieopodatkowania, niezależnie od jej wysokości. Wystarczy wówczas w ciągu 6 miesięcy zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym konkretnym przypadku sporny okazał się formularz urzędowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r., takiego zgłoszenia należy dokonać na druku SD-Z2. Skarżący przekazał wszystkie wymagane informacje naczelnikowi urzędu skarbowego inną drogą. Najpierw wysłał faks, następnie maila. Urzędnicy stwierdzili, że tak dokonane zgłoszenie jest nieważne. To zaś skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku od darowizny.

Mężczyzna nie zgodził się z taką decyzją i wniósł sprawę do sądu. Przekonywał, że przecież urząd skarbowy otrzymał wszystkie wymagane przepisami prawa informacje w terminie. Urzędnicy zaś mieli się kierować niepotrzebnym formalizmem. Teraz WSA w Gdańsku w całości stanął po stronie skarżącego.

Formularz urzędowy w przypadku zgłoszenia pokrewieństwa na potrzeby podatku od darowizny nie jest kluczowy

Skład orzekający stwierdził, że formularz urzędowy w tym konkretnym przypadku nie pełni roli deklaracji podatkowej. To zaś oznacza, że formularz stanowi jedynie jeden z możliwych sposobów na udowodnienie pokrewieństwa, od którego ustawodawca uzależnia możliwość zwolnienia od podatku. Kluczowe w tym przypadku jest to, żeby urząd skarbowy wszedł w posiadanie kluczowych dla sprawy informacji. Samo zaś dokonanie zgłoszenia darowizna w innej formie nie może być powodem do pozbawienia podatnika prawa do zwolnienia.

Co więcej, WSA w Gdańsku Zwrócił uwagę na naruszenie przez urzędników jednej z zasad prawa podatkowego. Niepotrzebny formalizm w tym przypadku stanowi złamanie zasady postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie podatnika do organów podatkowych. Nie wspominając nawet o innej – tej nakazującej niedające się rozstrzygnąć wątpliwości co do stanu faktycznego rozpatrywać zawsze na korzyść podatnika.

Jeżeli urzędnicy uznali, że informacja przesłana faksem nie spełnia wymogów formalnych, powinni wezwać podatnika do skorygowania błędów. Czyli po prostu poprosić go o sporządzenie zgłoszenia jeszcze raz, tym razem na druku SD-Z2. Tymczasem w tej konkretnej sprawie urząd skarbowy żadnego takiego wezwania nie wystosował. Tym samym skarżący obywatel powinien zachować prawo do skorzystania ze zwolnienia.