Komornik nie zabiera, komornik oddaje, zgodnie z akcją promocyjną organizowaną przez samorząd komorniczy. Z punktu widzenia wierzyciela istotnie tak jest, a przecież to on, a nie dłużnik jest „poszkodowany” tym, że dłużnik uchyla się od wykonania swojego zobowiązania. Czasami jednak komornik zajmuje rzeczy osób trzecich, nie będących dłużnikami. Co w takim przypadku możesz zrobić?

Przede wszystkim, gdy komornik dokona już zajęcia należy pamiętać, że musimy działać szybko. Wizyty w kancelarii komorniczej lub telefony do niej pozbawione są już sensu, komornik zajął dane rzeczy (nasze) i uznaje je za rzeczy dłużnika. Zazwyczaj bowiem zajęcia dokonuje się w lokalu mieszkalnym albo też zajmuje się rzeczy, które dłużnik ma w posiadaniu stąd też łatwo o pomyłkę, dość często również bywa tak, że dłużnik próbuje ,,wybronić” swoje rzeczy od zajęcia wskazując, że są one własnością innych osób.

Komornik nie zabiera, komornik oddaje?

Osoba trzecia, którą w stosunku do stron postępowania egzekucyjnego jesteśmy, powinna złożyć powództwo ekscydencyjne (powództwo przeciwegzekucyjne).

Na jego wniesienie jest jedynie miesiąc od dnia powzięcia o naruszeniu prawa, chyba, że przepis szczególny przewiduje inny termin. Ważną kwestią jest to by zachować wszystkie warunki formalne pozwu (przy tym element formalny pozwu wprowadzony niedawno a dotyczący próby polubownego załatwienia sprawy budzi silne wątpliwości przy konstrukcji powództwa w ocenie autora postu), tak by Sąd po uprzednim wezwaniu do usunięcia braków pozwu nam nie zwrócił. Pozew musi być bowiem wniesiony w w/w terminie, który to jest terminem prekluzyjnym, a w przypadku zwrotu pozwu nie wywołuje on żadnych skutków prawnych i uchybiamy terminowi.

Czytaj tez: Dlaczego komornicy zajmują rzeczy „niewinnych” ludzi?

Powództwo wytacza się przed sądem rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwach zaś należy obligatoryjnie przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie powodowie mogli w tym czasie zgłosić, pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich w dalszym postępowaniu (art. 843 KPC). Kwestia ta jest niezwykle istotna dla skuteczności złożonego powództwa.

Nie złożenie powództwa powoduje, że komornik utrzyma zajęcie rzeczy, a co więcej będzie mógł dokonać ich likwidacji. Tym samym w świetle prawa zostaniemy pozbawieni naszego majątku.

Należy pamiętać, że prawo jest dla czuwających i choć powyższe wydawać się może oburzające to tak właśnie ustawodawca rozwiązał tę kwestię i do chwili, gdy przepisy nie ulegną zmianie, to osoba trzecia, której majątek niesłusznie zajęto musi udowodnić, że ,,nie jest wielbłądem”.

Komornik nie zabiera, komornik oddaje? Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.