Komornik zabrał Ci majątek, gdy Ty nie byłeś dłużnikiem. Co możesz zrobić?

Gorące tematy Codzienne dołącz do dyskusji (29) 17.03.2016
Komornik zabrał Ci majątek, gdy Ty nie byłeś dłużnikiem. Co możesz zrobić?

Cezary Adamczyk

Komornik nie zabiera, komornik oddaje, zgodnie z akcją promocyjną organizowaną przez samorząd komorniczy. Z punktu widzenia wierzyciela istotnie tak jest, a przecież to on, a nie dłużnik jest „poszkodowany” tym, że dłużnik uchyla się od wykonania swojego zobowiązania. Czasami jednak komornik zajmuje rzeczy osób trzecich, nie będących dłużnikami. Co w takim przypadku możesz zrobić?

Przede wszystkim, gdy komornik dokona już zajęcia należy pamiętać, że musimy działać szybko. Wizyty w kancelarii komorniczej lub telefony do niej pozbawione są już sensu, komornik zajął dane rzeczy (nasze) i uznaje je za rzeczy dłużnika. Zazwyczaj bowiem zajęcia dokonuje się w lokalu mieszkalnym albo też zajmuje się rzeczy, które dłużnik ma w posiadaniu stąd też łatwo o pomyłkę, dość często również bywa tak, że dłużnik próbuje ,,wybronić” swoje rzeczy od zajęcia wskazując, że są one własnością innych osób.

Komornik nie zabiera, komornik oddaje?

Osoba trzecia, którą w stosunku do stron postępowania egzekucyjnego jesteśmy, powinna złożyć powództwo ekscydencyjne (powództwo przeciwegzekucyjne).

Na jego wniesienie jest jedynie miesiąc od dnia powzięcia o naruszeniu prawa, chyba, że przepis szczególny przewiduje inny termin. Ważną kwestią jest to by zachować wszystkie warunki formalne pozwu (przy tym element formalny pozwu wprowadzony niedawno a dotyczący próby polubownego załatwienia sprawy budzi silne wątpliwości przy konstrukcji powództwa w ocenie autora postu), tak by Sąd po uprzednim wezwaniu do usunięcia braków pozwu nam nie zwrócił. Pozew musi być bowiem wniesiony w w/w terminie, który to jest terminem prekluzyjnym, a w przypadku zwrotu pozwu nie wywołuje on żadnych skutków prawnych i uchybiamy terminowi.

Czytaj tez: Dlaczego komornicy zajmują rzeczy „niewinnych” ludzi?

Powództwo wytacza się przed sądem rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwach zaś należy obligatoryjnie przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie powodowie mogli w tym czasie zgłosić, pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich w dalszym postępowaniu (art. 843 KPC). Kwestia ta jest niezwykle istotna dla skuteczności złożonego powództwa.

Nie złożenie powództwa powoduje, że komornik utrzyma zajęcie rzeczy, a co więcej będzie mógł dokonać ich likwidacji. Tym samym w świetle prawa zostaniemy pozbawieni naszego majątku.

Należy pamiętać, że prawo jest dla czuwających i choć powyższe wydawać się może oburzające to tak właśnie ustawodawca rozwiązał tę kwestię i do chwili, gdy przepisy nie ulegną zmianie, to osoba trzecia, której majątek niesłusznie zajęto musi udowodnić, że ,,nie jest wielbłądem”.

Komornik nie zabiera, komornik oddaje? Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.