Kiedy nieobecność w pracy może być usprawiedliwiona?

Praca dołącz do dyskusji (63) 23.06.2019
Kiedy nieobecność w pracy może być usprawiedliwiona?

Aleksandra Seń

Nieobecność w pracy się po prostu zdarza i zwykle przychodzi z zaskoczenia. Są jednak sytuacje, w których nieobecność jest usprawiedliwiona.

Nieobecności w pracy możemy uniknąć, biorąc urlop na żądanie – choć zmieniają się przepisy dotyczące takiej formy urlopu. Według nich urlop będzie można wziąć maksymalnie dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem dnia pracy. W takiej sytuacji warto się dowiedzieć, kiedy nieobecność w pracy może być usprawiedliwiona.

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

To, jaka nieobecność w pracy jest z miejsca usprawiedliwiona, reguluje odpowiednie rozporządzenie. Określa ono, że pracownik powinien poinformować pracodawcę o nieobecności wcześniej- chyba, że zaistniały przyczyny losowe. Wówczas robi to niezwłocznie – przy pomocy poczty, telefonu lub innych form kontaktu, jeśli nie określa tego regulamin pracy. W przypadku poczty za datę zawiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego. Musi to zrobić najpóźniej drugiego dnia nieobecności w pracy.  Można to usprawiedliwić, jeśli pracownik był obłożnie chory i nie było innych domowników lub zaszło inne zdarzenie losowe.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność

  1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy
  2. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, jeśli przyczyną nieobecności w pracy jest odosobnienie pracownika
  3. oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownikiem opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 – jeśli zamknięto żłobek, przedszkole lub szkoła, do której uczęszcza jego dziecko
  4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia lub przed organem właściwym w sprawach powszechnego obowiązku obrony
  5. oświadczenie pracownika o odbyciu podróży służbowej w godzinach nocnych, jeśli zakończył ją o takiej porze, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin przeznaczonych na odpoczynek nocny

Jeśli pracownik nie usprawiedliwi nieobecności, grozi mu zwolnienie – z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracodawca może też nałożyć karę porządkową.

Zwolnienia

Pracownik zachowuje wynagrodzenie w wielu przypadkach, na przykład w razie urlopu okolicznościowego. Dochodzi do niego w wymiarze dwóch dni, gdy pracownik bierze ślub lub rodzi mu się dziecko – wówczas ma dwa dni. Ma jeden dzień, jeśli mowa o ślubie dziecka pracownika albo zgonu i pogrzeby jego rodzeństwa, teściów, dziadków, a także innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu lub pod opieką pracownika.

Za opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14 pracownikowi przysługują dwa dni w ciągu roku kalendarzowego. Ze zwolnienia może korzystać tylko jeden z rodziców dziecka. Zwolnienie przysługuje też ciężarnej w dniu badań lekarskich związanych z ciążą, jeśli nie można ich przeprowadzić w późniejszym terminie.

Pracownik otrzymuje zwolnienie jeśli oddaje krew – czas wyznacza stacja krwiodawstwa. Poza tym zwolnienie otrzymuje także osoba, która musi przeprowadzić badania zlecone przez stację krwiodawstwa. Dotyczy to również sytuacji, w których pobranie krwi czy badania trzeba wykonać w takim terminie.

Podobne zwolnienie przysługuje pracownikom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jeśli mają udać się na turnus rehabilitacyjny lub badania specjalistyczne czy zabiegi, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego czy jego naprawy.

Dodatkowe zwolnienia mają działacze związkowi w sprawach związanych z czynnościami związkowymi.