Obowiązkowa kwarantanna nawet przy negatywnym teście dla wracających z kilku określonych państw

Zagranica Zdrowie Dołącz do dyskusji (3)
Obowiązkowa kwarantanna nawet przy negatywnym teście dla wracających z kilku określonych państw

Obowiązkowa kwarantanna nawet przy negatywnym teście dla wracających z Indii, Brazylii i RPA. To istotna zmiana, a weszła w życie w zasadzie w ciągu kilku godzin.

Obowiązkowa kwarantanna przy negatywnym teście

Obowiązkowa kwarantanna, nawet przy negatywnym teście, weszła już w życie. Rozporządzenie zostało opublikowane jedynie kilka godzin przed nabraniem mocy prawnej.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się bowiem rozporządzenie zmieniające tzw. rozporządzenie covidowe, zgodnie z którym zmodyfikowano pewne regulacje odnoszące się do obowiązkowej kwarantanny dla wracających z zagranicy.

Obecnie §3 ust. 3a rozporządzenia covidowego określa obowiązkową kwarantannę, z której zwolnić się można przedstawiając negatywny wynik testu na koronawirusa w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy. Nowe przepisy zaostrzają tę zasadę, zapewne w związku z niebezpieczeństwami związanymi z nowymi odmianami koronawirusa.

Rozporządzenie zmieniające zakłada dodanie art. 3aa, zgodnie z którym

Przepisu ust. 3a nie stosuje się do osoby przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpoczęła podróż z terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Indii albo Republiki Południowej Afryki. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, októrym mowa w§2ust.2, ust.19 i21b, przez osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.

Co to oznacza?

Zmiana jest istotna

W największym skrócie, to możliwość błyskawicznego zwolnienia się z kwarantanny po przedstawieniu negatywnego testu znika w odniesieniu do powracających z Brazylii, Indii lub RPA. Co istotne, chodzi tutaj o rozpoczynających podróż z tego kraju – co z racji odległości od Polski jest oczywiście rozsądne.

Zwolnienie z kwarantanny będzie bowiem możliwe dopiero po 7 dniach kwarantanny. Jednym słowem – co najmniej tydzień kwarantanny czekać będzie każdego, kto powróci z jednego ze wspomnianych krajów. Oczywiście wobec powyższego także stosuje się wyłączenia związane z przekraczaniem granic w związku z powrotem z innych państw.

Zmiany w rozporządzeniu odnoszą się jedynie do sytuacji, w których obowiązek kwarantanny powstaje. Obecnie – bo z dniem 6 maja 2021 roku rozporządzenie nabrało mocy prawnej – więc, tytułem podsumowania, powracający z Brazylii, Indii czy RPA będą musieli odbyć co najmniej siedmiodniową kwarantannę.

Tego rodzaju zmiany, jakkolwiek wydawać się mogą kontrowersyjne i wdrażane naprędce, mają wiele sensu. Przynajmniej więcej niż losowe i niemalże kompulsywne odmrażanie i zamrażanie kolejnych branż. Rządzący zapewne także wyciągnęli lekcję z bierności wobec Polaków powracających z Wielkiej Brytanii, przy jednoczesnym rozprzestrzenianiu się tzw. wariantu brytyjskiego wirusa.